اوقات نماز Åmot

NO / Hedmark / Åmot

جهت قبله Åmot

N E S W

جهت قبله Åmot

°138.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Åmot, Hedmark: °138.1 :جهت قطب نما °140.6 :جهت واقعی °1-2.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Åmot, Amot, Aamot, Amot kommune, Amots kommun, Kommun Amot, Kommun Åmot, Omut, amota, ao mo te, Åmot kommune, Åmots kommun, Омут, অমোট, 奧莫特

اوقات نماز Rena
اوقات نماز Åmot, (Amot)
اوقات نماز Rena
اوقات نماز Prestsjøen, (Prestsjoen)
اوقات نماز Nesvangen
اوقات نماز Sagbekken
اوقات نماز Fossbekken
اوقات نماز Tallmoen
اوقات نماز Amundstadtjennet
اوقات نماز Ilsås, (Ilsas)
اوقات نماز Olastudalen
اوقات نماز Mørstad, (Morstad)
اوقات نماز Hemtjernet
اوقات نماز Ekertjennbekken
اوقات نماز Bekkelaget
اوقات نماز Øverjordsbekken, (Overjordsbekken)
اوقات نماز Ekertjennsmyra
اوقات نماز Ekertjernet
اوقات نماز Høyhaugen, (Hoyhaugen)
اوقات نماز Mørstadbekken, (Morstadbekken)
اوقات نماز Skjerva
اوقات نماز Kalihaugen
اوقات نماز Rønningsmyra, (Ronningsmyra)
اوقات نماز Bakstadgrenda
اوقات نماز Oksåsen, (Oksasen)
اوقات نماز Rundhaugen
اوقات نماز Rostadmoen
اوقات نماز Tingstad
اوقات نماز Ulvhammeren
اوقات نماز Hemsbekken
اوقات نماز Kvennbekken
اوقات نماز Lomtjernet
اوقات نماز Stokkbekken
اوقات نماز Klokkerhaugen
اوقات نماز Engåa, (Engaa)
اوقات نماز Husmyra
اوقات نماز Vårbekken, (Varbekken)
اوقات نماز Bakmyra
اوقات نماز Bekkedalen
اوقات نماز Blestermyra
اوقات نماز Kåsmoen, (Kasmoen)
اوقات نماز Nørdstbekken, (Nordstbekken)
اوقات نماز Bjørslandmyrene, (Bjorslandmyrene)
اوقات نماز Finnmyra
اوقات نماز Skramstad
اوقات نماز Holsmyra
اوقات نماز Dulpmoen
اوقات نماز Simasmyra
اوقات نماز Brattegga
اوقات نماز Rybekken
اوقات نماز Almus
اوقات نماز Midtstykkebekken
اوقات نماز Fuglleikmyra
اوقات نماز Gjesa
اوقات نماز Libergsmyra
اوقات نماز Gjesliberget
اوقات نماز Østersjøen, (Ostersjoen)
اوقات نماز Melvoll
اوقات نماز Sagbekken
اوقات نماز Hemsjøen, (Hemsjoen)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Bergslia
اوقات نماز Saumyrene
اوقات نماز Bjørnbekken, (Bjornbekken)
اوقات نماز Hjulgrashaugen
اوقات نماز Brød-diket, (Brod-diket)
اوقات نماز Djupdalsbekken
اوقات نماز Sveegga
اوقات نماز Nystedfossen