اوقات نماز Alvdal

NO / Hedmark / Alvdal

جهت قبله Alvdal

N E S W

جهت قبله Alvdal

°138.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Alvdal, Hedmark: °138.1 :جهت قطب نما °140.3 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Alvdal

اوقات نماز Alvdal
اوقات نماز Øya, (Oya)
اوقات نماز Fløtten, (Flotten)
اوقات نماز Folla
اوقات نماز Veslebrekka
اوقات نماز Sauholmen
اوقات نماز Grimshaugen
اوقات نماز Sandeggmoen
اوقات نماز Storbrekka
اوقات نماز Baugen
اوقات نماز Hauståsen, (Haustasen)
اوقات نماز Tovolloken
اوقات نماز Langtjønna, (Langtjonna)
اوقات نماز Tronsvanglia
اوقات نماز Gulløyholmen, (Gulloyholmen)
اوقات نماز Tronsåa, (Tronsaa)
اوقات نماز Kloppbekken
اوقات نماز Huseidalen
اوقات نماز Bogsberget
اوقات نماز Hauståsbekken, (Haustasbekken)
اوقات نماز Husan
اوقات نماز Storbekkhalla
اوقات نماز Sølna, (Solna)
اوقات نماز Moan
اوقات نماز Nesset
اوقات نماز Juliåsen, (Juliasen)
اوقات نماز Heimåsen, (Heimasen)
اوقات نماز Tronslia
اوقات نماز Tjurumyra
اوقات نماز Kjølhaug, (Kjolhaug)
اوقات نماز Gråhauan, (Grahauan)
اوقات نماز Vorda
اوقات نماز Kveberg
اوقات نماز Måna, (Mana)
اوقات نماز Skardmyrene
اوقات نماز Gråvola, (Gravola)
اوقات نماز Vesleberget
اوقات نماز Tronsvangene
اوقات نماز Synsegga
اوقات نماز Plassmoen
اوقات نماز Hølbekken, (Holbekken)
اوقات نماز Haugan
اوقات نماز Høgklettbekken, (Hogklettbekken)
اوقات نماز Plassen
اوقات نماز Høgkletten, (Hogkletten)
اوقات نماز Vesleng
اوقات نماز Volbekkdalen
اوقات نماز Storbekken
اوقات نماز Nordkletten
اوقات نماز Osteregga
اوقات نماز Heimkletten
اوقات نماز Såttåbakkene, (Sattabakkene)
اوقات نماز Mellommyra
اوقات نماز Storbekktjørna, (Storbekktjorna)