اوقات نماز Vardø

NO / Finnmark / Vardø

جهت قبله Vardø

N E S W

جهت قبله Vardø

°154.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Vardø, Finnmark: °154.6 :جهت قطب نما °169.3 :جهت واقعی °1-14.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vardø, Vardo, Kommun Vardo, Kommun Vardø, Vad'o, Varde, Vardjo, Vardo kommun, Vardo kommune, Vardo vald, Vardoe, Vardö, Vardø kommun, Vardø kommune, Vardø vald, Vardė, Varggat, Vuoreija, Várggát, bharda, fardw, vu~ado, wa er de, wrdw, Вадьо, Варде, Вардё, فاردو, وردو, ভার্ডা, ヴァードー, 瓦爾德

اوقات نماز Vardø, (Vardo)
اوقات نماز Vågen,østre, (Vagen,ostre)
اوقات نماز Klondyke
اوقات نماز Nordvågen, (Nordvagen)
اوقات نماز Vestervågen, (Vestervagen)
اوقات نماز Østervågen, (Ostervagen)
اوقات نماز Steilnesdammen
اوقات نماز Rødmoen, (Rodmoen)
اوقات نماز Sloka
اوقات نماز Vestervågen, (Vestervagen)
اوقات نماز Kvalryggen
اوقات نماز Plana
اوقات نماز Vardøya, (Vardoya)
اوقات نماز Sunddammen
اوقات نماز Steilneset
اوقات نماز Gullringnes
اوقات نماز Russevika
اوقات نماز Selerinakeila
اوقات نماز Batteriet
اوقات نماز Sandvika
اوقات نماز Oldringkeila
اوقات نماز Varbergtuva
اوقات نماز Staurkeila
اوقات نماز Vårbergdammen, (Varbergdammen)
اوقات نماز Vardbergtåa, (Vardbergtaa)
اوقات نماز Engelsvika
اوقات نماز Hasselneset
اوقات نماز Engelsviktangen
اوقات نماز Reinøysundet, (Reinoysundet)
اوقات نماز Lillesvinvika
اوقات نماز Gambukta
اوقات نماز Gaupekeila
اوقات نماز Sautaket
اوقات نماز Kvalvikhaugen
اوقات نماز Bussesundet
اوقات نماز Omen
اوقات نماز Svartnes
اوقات نماز Litle Avløsninga, (Litle Avlosninga)
اوقات نماز Hygga
اوقات نماز Fuglefjellet
اوقات نماز Reinøya, (Reinoya)
اوقات نماز Sjulginvika
اوقات نماز Legda
اوقات نماز Hornøya, (Hornoya)
اوقات نماز Prestholmen
اوقات نماز Store Svinvika
اوقات نماز Avløysinga,store, (Avloysinga,store)
اوقات نماز Staurbukta
اوقات نماز Kolakoffbukta
اوقات نماز Oterbukta
اوقات نماز Skyttergamnes
اوقات نماز Sandbukta
اوقات نماز Staurneset
اوقات نماز Indre Smellror
اوقات نماز Monsebukt
اوقات نماز Bukta
اوقات نماز Kroken
اوقات نماز Tjuvholme
اوقات نماز Smellror,in
اوقات نماز Siket
اوقات نماز Svinøya, (Svinoya)
اوقات نماز Svartnes
اوقات نماز Myra
اوقات نماز Holmskjæret, (Holmskjaeret)
اوقات نماز Bukten
اوقات نماز Storsandhaugen
اوقات نماز Skinnstakkvika
اوقات نماز Krokelva
اوقات نماز Kvalneset
اوقات نماز Skagen
اوقات نماز Trollkjærringa, (Trollkjaerringa)
اوقات نماز Grønnhaugen, (Gronnhaugen)
اوقات نماز Rokeila
اوقات نماز Smelrorfjæra, (Smelrorfjaera)
اوقات نماز Ravnfloget
اوقات نماز Ramnflogkeila
اوقات نماز Sikhaugen
اوقات نماز Smelror
اوقات نماز Smelrorvalen
اوقات نماز Reinøyskjeret, (Reinoyskjeret)
اوقات نماز Vardøslåtten, (Vardoslatten)
اوقات نماز Kroklia
اوقات نماز Kildebekken
اوقات نماز Domsbergan
اوقات نماز Skolehaugen
اوقات نماز Smellror,yt
اوقات نماز Skagkeila
اوقات نماز Buhaugen
اوقات نماز Martinahaugen
اوقات نماز Aksla
اوقات نماز Skagodden
اوقات نماز Løkvikkeila, (Lokvikkeila)
اوقات نماز Skinnstakksvikelva
اوقات نماز Edelhaugen
اوقات نماز Sundfjærmola, (Sundfjaermola)
اوقات نماز Raet
اوقات نماز Skytterelva
اوقات نماز Langfjærnes, (Langfjaernes)
اوقات نماز Laukvika
اوقات نماز Skinnstakkvikraet