اوقات نماز Porsanger

NO / Finnmark / Porsanger

جهت قبله Porsanger

N E S W

جهت قبله Porsanger

°150.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Porsanger, Finnmark: °150.6 :جهت قطب نما °161.7 :جهت واقعی °1-11.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Porsanger, Kommun Porsanger, Porsanger kommune, Porsangeri vald, Porsangers kommun, Porsangu, Porsanki, Porsáŋgu, bo sang e er, bwrshanghr, porsanera porsanu porsanaki, Порсангер, بورشانغر, পোর্সাঙের পোর্সাঙু পোর্সানকি, 波桑厄爾

اوقات نماز Lakselv
اوقات نماز Haugijærvi, (Haugijaervi)
اوقات نماز Grinerinvitikkä, (Grinerinvitikkae)
اوقات نماز Guldmanninjärvi, (Guldmanninjaervi)
اوقات نماز Gárggodievvá, (Garggodievva)
اوقات نماز Olderøy, (Olderoy)
اوقات نماز Mellaniemi
اوقات نماز Saaripuoli
اوقات نماز Hametniemi
اوقات نماز Sarenpudas
اوقات نماز Telegrafstryket
اوقات نماز Kotaniemensuanto
اوقات نماز Alajænkæ, (Alajaenkae)
اوقات نماز Lahtipahta
اوقات نماز Kuujaniva
اوقات نماز Lenastryket
اوقات نماز Bigganjænkæ, (Bigganjaenkae)
اوقات نماز Låttiniemi, (Lattiniemi)
اوقات نماز Gallokka
اوقات نماز Givičohkka, (Givicohkka)
اوقات نماز Lenaranta
اوقات نماز Palojoki
اوقات نماز Kolarinsaari
اوقات نماز Nikkarinniemi
اوقات نماز Hiirijärvi, (Hiirijaervi)
اوقات نماز Dulerohtu
اوقات نماز Brennelva
اوقات نماز Hærgæbahta, (Haergaebahta)
اوقات نماز Bandak,indre
اوقات نماز Häkkikuru, (Haekkikuru)
اوقات نماز Lævdna, (Laevdna)
اوقات نماز Senagrasbekken
اوقات نماز Niemenellinjærvi, (Niemenellinjaervi)
اوقات نماز Dullurudånjænkæ, (Dullurudanjaenkae)
اوقات نماز Brennelvfjorden
اوقات نماز Bandak,ytre
اوقات نماز Brennelv
اوقات نماز Gåivuganjænkæ, (Gaivuganjaenkae)
اوقات نماز Niemenellinåja, (Niemenellinaja)
اوقات نماز Seinesmoen
اوقات نماز Ingvaldtoppen
اوقات نماز Duleråtjåkka, (Duleratjakka)
اوقات نماز Låddenjarga, (Laddenjarga)
اوقات نماز Allilantot
اوقات نماز Gargujåkka, (Gargujakka)
اوقات نماز Lakselva
اوقات نماز Saidaniemi
اوقات نماز Josefsberget
اوقات نماز Korsonsälkä, (Korsonsaelkae)
اوقات نماز Jåvnindieva, (Javnindieva)
اوقات نماز Abonbahta
اوقات نماز Brennelvbekken
اوقات نماز Marraroandieva
اوقات نماز 1.Porsvatn
اوقات نماز Bakteravdajavri
اوقات نماز Pikkuniva
اوقات نماز Porsvasstoppen
اوقات نماز Gårkegavlanet, (Garkegavlanet)
اوقات نماز Lille Porsvatn
اوقات نماز Borsejávrrit, (Borsejavrrit)
اوقات نماز Flata
اوقات نماز Kjøkenes, (Kjokenes)
اوقات نماز Rappunjåkka, (Rappunjakka)
اوقات نماز Sorkossenoja
اوقات نماز Jolmanvaara
اوقات نماز Karhukurunjärvet, (Karhukurunjaervet)
اوقات نماز Rappungårsa, (Rappungarsa)
اوقات نماز Brennelv,øvre, (Brennelv,ovre)
اوقات نماز Garhogpora
اوقات نماز Vuođđuvarri, (Vuogguvarri)
اوقات نماز Isomukan sälkä, (Isomukan saelkae)
اوقات نماز Lemmivaara
اوقات نماز Penikkajävri øvre, (Penikkajaevri ovre)
اوقات نماز Isåjænkæ, (Isajaenkae)
اوقات نماز Ildskogdalen
اوقات نماز Vuođđujavri,ucca, (Vuoggujavri,ucca)
اوقات نماز Ruđonpää, (Rugonpaeae)
اوقات نماز Bårsejavri,gukkes, (Barsejavri,gukkes)
اوقات نماز Storberget
اوقات نماز Rappunjavri
اوقات نماز Båikigoro, (Baikigoro)
اوقات نماز Skogende