اوقات نماز Kvalsund

NO / Finnmark / Kvalsund

جهت قبله Kvalsund

N E S W

جهت قبله Kvalsund

°149.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Kvalsund, Finnmark: °149.9 :جهت قطب نما °160.6 :جهت واقعی °1-10.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kvalsund

اوقات نماز Ariselv
اوقات نماز Finnbyen
اوقات نماز Kvalsundelva
اوقات نماز Finnbyen
اوقات نماز Solbakken
اوقات نماز Kvalsund
اوقات نماز Oksehaugen
اوقات نماز Arisfjell
اوقات نماز Handelstinden
اوقات نماز Okseelva
اوقات نماز Kvalsundvika
اوقات نماز Steinnes
اوقات نماز Steines
اوقات نماز Handelsneset
اوقات نماز Trollvasselva
اوقات نماز Solladabukta
اوقات نماز Sulladannjarga
اوقات نماز Handaljavri
اوقات نماز Russenesfjellet
اوقات نماز Russenes
اوقات نماز Ole Mathis dalen
اوقات نماز Fribergdalen
اوقات نماز Bergelva,l
اوقات نماز Skoletoppen
اوقات نماز Halsevatnet,nedre
اوقات نماز Tverrelva
اوقات نماز Ikarneset
اوقات نماز Halsevatnet,øvre, (Halsevatnet,ovre)
اوقات نماز Rakkeravjuvarit
اوقات نماز Ikarnes
اوقات نماز Brakkedalen
اوقات نماز Halsevatna
اوقات نماز Stállogárggu, (Stallogarggu)
اوقات نماز Fribergbukta
اوقات نماز Halsen
اوقات نماز Andreasneset
اوقات نماز Jalgesvarit
اوقات نماز Russeberget
اوقات نماز Stallogargoflået, (Stallogargoflaet)
اوقات نماز Rásseriidi, (Rasseriidi)
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Akkarneset
اوقات نماز Bergelva,store
اوقات نماز Kvitbergan
اوقات نماز Hannoneset
اوقات نماز Halsevasshøgda, (Halsevasshogda)
اوقات نماز Batteriet
اوقات نماز Stállogárgoluokta, (Stallogargoluokta)
اوقات نماز Akkarnesbukta
اوقات نماز Ráššejohka, (Rassejohka)
اوقات نماز Beretsjord
اوقات نماز Blankenesbukta
اوقات نماز Tappen
اوقات نماز Bergvatn
اوقات نماز Blankenes
اوقات نماز Langvasstinden
اوقات نماز Barfjellet
اوقات نماز Innertappen
اوقات نماز Alneset
اوقات نماز Slettelv
اوقات نماز Nakken
اوقات نماز Nuorrevarri
اوقات نماز Bierajavri
اوقات نماز Nuorijávri, (Nuorijavri)
اوقات نماز Korsfossen
اوقات نماز Rundvatnet
اوقات نماز Sukkerberget
اوقات نماز Gippenjaroaivi
اوقات نماز Ravdujavri
اوقات نماز Nakkelva
اوقات نماز Langvassloftan
اوقات نماز Leirbukt
اوقات نماز Nussirjavri
اوقات نماز Falkeredebukta
اوقات نماز Kvalsundet
اوقات نماز Skappeluokta
اوقات نماز Šelgušnjarga, (Selgusnjarga)
اوقات نماز Laddujavri
اوقات نماز Hammarneset
اوقات نماز Jakobsneset
اوقات نماز Langøra, (Langora)
اوقات نماز Suoluvaggi
اوقات نماز Bierajåkka, (Bierajakka)
اوقات نماز Skabeluftfjellet
اوقات نماز Skappeluovtnjarga
اوقات نماز Hammarnesdalen
اوقات نماز Nuorijohka
اوقات نماز Ørsnippen, (Orsnippen)
اوقات نماز Ørsnippen, (Orsnippen)
اوقات نماز Miessejohka
اوقات نماز Čaccelbakvaggi, (Caccelbakvaggi)
اوقات نماز Svartbergvatnet
اوقات نماز Laddujåkka, (Laddujakka)
اوقات نماز Hammarnesbukta
اوقات نماز Goaskinčåkka, (Goaskincakka)
اوقات نماز Morderhaugen
اوقات نماز Tveelva