اوقات نماز Kautokeino

NO / Finnmark / Kautokeino

جهت قبله Kautokeino

N E S W

جهت قبله Kautokeino

°149.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Kautokeino, Finnmark: °149.3 :جهت قطب نما °159 :جهت واقعی °1-9.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kautokeino, Guovdageaidnu

اوقات نماز Kautokeino
اوقات نماز Niittošnjárga, (Niittosnjarga)
اوقات نماز Stordammen
اوقات نماز Siŋkanjárga, (Sinkanjarga)
اوقات نماز Boarronjárga, (Boarronjarga)
اوقات نماز Eamesuolu
اوقات نماز Nivstegurra
اوقات نماز Geađgenjunni, (Geaggenjunni)
اوقات نماز Unna Allaeatnamaš, (Unna Allaeatnamas)
اوقات نماز Darfejávri, (Darfejavri)
اوقات نماز Dávlletláttu, (Davlletlattu)
اوقات نماز Gáidnomanjohka, (Gaidnomanjohka)
اوقات نماز Girkodievvá, (Girkodievva)
اوقات نماز Darfejeaggi
اوقات نماز Hánnoluoppal, (Hannoluoppal)
اوقات نماز Goattejavri
اوقات نماز Gáidnomanjávri, (Gaidnomanjavri)
اوقات نماز Allaænan, (Allaaenan)
اوقات نماز Čáhppesgurra, (Cahppesgurra)
اوقات نماز Geađgejohka, (Geaggejohka)
اوقات نماز Nuortamaras
اوقات نماز Hánnomaras, (Hannomaras)
اوقات نماز Doaresjeaggi
اوقات نماز Hannujåkka, (Hannujakka)
اوقات نماز Nuortamanjávri, (Nuortamanjavri)
اوقات نماز Bohtaldievvá, (Bohtaldievva)
اوقات نماز Geađgejeaggi, (Geaggejeaggi)
اوقات نماز Loaŋkkonjárga, (Loankkonjarga)
اوقات نماز Sáttomaras, (Sattomaras)
اوقات نماز Duommanjárga, (Duommanjarga)
اوقات نماز Ájajohka, (Ajajohka)
اوقات نماز Guotku
اوقات نماز Ajanjárga, (Ajanjarga)
اوقات نماز Hannujavri
اوقات نماز Muorjejársuotnju, (Muorjejarsuotnju)
اوقات نماز Gukkesjavri
اوقات نماز Doaresmaras
اوقات نماز Guhkesjeaggi
اوقات نماز Unna Muorjejávrráš, (Unna Muorjejavrras)
اوقات نماز Girunvarri
اوقات نماز Buletjavri,davimus
اوقات نماز Bæccedievva, (Baeccedievva)
اوقات نماز Muorjejávri, (Muorjejavri)
اوقات نماز Ballanláttu, (Ballanlattu)
اوقات نماز Buletrčorru, (Buletrcorru)
اوقات نماز Milliidvárri, (Milliidvarri)
اوقات نماز Ristenašnjárga, (Ristenasnjarga)
اوقات نماز Gakkurjavri
اوقات نماز Unna Buletjávrráš, (Unna Buletjavrras)
اوقات نماز Bávváljárčorru, (Bavvaljarcorru)
اوقات نماز Fasttesgurra
اوقات نماز Máttagurra, (Mattagurra)
اوقات نماز Buletjávrrit, (Buletjavrrit)
اوقات نماز Gironjohka
اوقات نماز Skáidegeahči, (Skaidegeahci)
اوقات نماز Hándaljohka, (Handaljohka)
اوقات نماز Siffarláttu, (Siffarlattu)
اوقات نماز Gaskanjárga, (Gaskanjarga)
اوقات نماز Ballanjávri, (Ballanjavri)
اوقات نماز Máttavárri, (Mattavarri)
اوقات نماز Goavgiljeaggi
اوقات نماز Kautokeinoelva
اوقات نماز Gáhkkormaras, (Gahkkormaras)
اوقات نماز Ginaljavri
اوقات نماز Máđiijávri, (Magiijavri)
اوقات نماز Maddavarri
اوقات نماز Gistejohka
اوقات نماز Bavvaljavri
اوقات نماز Goavgiljávri, (Goavgiljavri)
اوقات نماز Nuortamanjæggi, (Nuortamanjaeggi)
اوقات نماز Guohcamarasláttu, (Guohcamaraslattu)
اوقات نماز Stakkajavri
اوقات نماز Kárenáhkobuollánjávri, (Karenahkobuollanjavri)
اوقات نماز Labbesjæggi, (Labbesjaeggi)
اوقات نماز Várdándievvá, (Vardandievva)
اوقات نماز Suolojavri
اوقات نماز Liigevárri, (Liigevarri)
اوقات نماز Ginalvarri
اوقات نماز Govdajárnjárga, (Govdajarnjarga)
اوقات نماز Stáhkkájeaggi, (Stahkkajeaggi)
اوقات نماز Skáidečorru, (Skaidecorru)
اوقات نماز Maddajavri
اوقات نماز Guoccamaras
اوقات نماز Uhcanjárggaš, (Uhcanjarggas)
اوقات نماز Gumpegurra
اوقات نماز Gumpeluobbalat
اوقات نماز Suolojohka
اوقات نماز Gaskačorru, (Gaskacorru)
اوقات نماز Jorbmedievát, (Jorbmedievat)
اوقات نماز Jårbajavri, (Jarbajavri)
اوقات نماز Juhánaš-Juhánadievvá, (Juhanas-Juhanadievva)
اوقات نماز Guohcaáhpi, (Guohcaahpi)
اوقات نماز Máttajohka, (Mattajohka)
اوقات نماز Guovŋŋagurra, (Guovnnagurra)
اوقات نماز Skáideluohkká, (Skaideluohkka)
اوقات نماز Coagesjavri
اوقات نماز Guovŋŋagureanan, (Guovnnagureanan)
اوقات نماز Čuvččamaras, (Cuvccamaras)
اوقات نماز Jorbajárláddot, (Jorbajarladdot)
اوقات نماز Guoccajavrit