اوقات نماز Karasjok

NO / Finnmark / Karasjok

جهت قبله Karasjok

N E S W

جهت قبله Karasjok

°151 :جهت قطب نما
جهت قبله Karasjok, Finnmark: °151 :جهت قطب نما °162.2 :جهت واقعی °1-11.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Karasjok, Kaarasjoki, Karas'jok, Karash'ok, Karashjokhka, Karasjohka, Karasjohka vald, Karasjok kommune, Karasjoks kommun, Kommun Karasjok, Kárášjohka, Kárášjohka vald, ka la shao ke, karashoku, karashwk, Карасйок, Карасьйок, Карашйохка, Карашьок, كاراشوك, カラショーク, 卡拉绍克

اوقات نماز Stáloláttu, (Stalolattu)
اوقات نماز Kárášjohka, (Karasjohka)
اوقات نماز Doaresdievvá, (Doaresdievva)
اوقات نماز Márkannjárga, (Markannjarga)
اوقات نماز Toppen
اوقات نماز Niitunjarga
اوقات نماز Báhpajeaggi, (Bahpajeaggi)
اوقات نماز Vuohčujogaš, (Vuohcujogas)
اوقات نماز Njoammilája, (Njoammilaja)
اوقات نماز Jámešgurra, (Jamesgurra)
اوقات نماز Rahangurra
اوقات نماز Guhkesgurra
اوقات نماز Ovllá-Pierláttu, (Ovlla-Pierlattu)
اوقات نماز Galbmaája, (Galbmaaja)
اوقات نماز Laŧejogaš, (Latejogas)
اوقات نماز Vuohčučohkka, (Vuohcucohkka)
اوقات نماز Vullušnjarga, (Vullusnjarga)
اوقات نماز Rihtáčopma, (Rihtacopma)
اوقات نماز Oalgevarri
اوقات نماز Oalgejohka
اوقات نماز Vullošnjárga, (Vullosnjarga)
اوقات نماز Jorbajeakkáš, (Jorbajeakkas)
اوقات نماز Jovnna-Sámmolája, (Jovnna-Sammolaja)
اوقات نماز Bávttáš, (Bavttas)
اوقات نماز Mávnnosrohtu, (Mavnnosrohtu)
اوقات نماز Luhkkárája, (Luhkkaraja)
اوقات نماز Guohcajeaggi
اوقات نماز Riidunjarga
اوقات نماز Laŧeeana, (Lateeana)
اوقات نماز Uhca Beahceváráš, (Uhca Beahcevaras)
اوقات نماز Badjejeaggi
اوقات نماز Stuŋajeaggi, (Stunajeaggi)
اوقات نماز Cuoppojeaggi
اوقات نماز Riidonjárga, (Riidonjarga)
اوقات نماز Lemet-Máretjeaggi, (Lemet-Maretjeaggi)
اوقات نماز Niitušjåkka, (Niitusjakka)
اوقات نماز Badjejogaš, (Badjejogas)
اوقات نماز Luhkkárláddot, (Luhkkarladdot)
اوقات نماز Iŋggáája, (Inggaaja)
اوقات نماز Baddjenjarga
اوقات نماز Biippuidája, (Biippuidaja)
اوقات نماز Ruovdejeaggi
اوقات نماز Badjenjárga, (Badjenjarga)
اوقات نماز Gievdneláddot, (Gievdneladdot)
اوقات نماز Gorŋevárri, (Gornevarri)
اوقات نماز Ravnaluppo
اوقات نماز Ravdojotguolbba
اوقات نماز Aideguolbba
اوقات نماز Riidojeaggi
اوقات نماز Vuohčujeaggi, (Vuohcujeaggi)
اوقات نماز Mánnevárbogijogaš, (Mannevarbogijogas)
اوقات نماز Bajitgorŋi, (Bajitgorni)
اوقات نماز Vuolitgorŋi, (Vuolitgorni)
اوقات نماز Máđiijogaš, (Madiijogas)
اوقات نماز Issát-Sámmoljeaggi, (Issat-Sammoljeaggi)
اوقات نماز Gorŋeluohkáláttu, (Gorneluohkalattu)
اوقات نماز Gaskkamušjávri, (Gaskkamusjavri)
اوقات نماز Mánnevárnjárga, (Mannevarnjarga)
اوقات نماز Iiddá-Sámmoljeaggi, (Iidda-Sammoljeaggi)
اوقات نماز Mađiijavri, (Magiijavri)
اوقات نماز Mirkkočomaŋat, (Mirkkocomanat)
اوقات نماز Ándde-Nilláláttu, (Andde-Nillalattu)
اوقات نماز Rávdojohknjárga, (Ravdojohknjarga)
اوقات نماز Gotkabeasjávri, (Gotkabeasjavri)
اوقات نماز Mannevarri
اوقات نماز Uhcaroavaš, (Uhcaroavas)
اوقات نماز Mannevarnjarga
اوقات نماز Givduvarri
اوقات نماز Beaivvánttejogaš, (Beaivvanttejogas)
اوقات نماز Ravdujåknjarga, (Ravdujaknjarga)
اوقات نماز Giemajogaš, (Giemajogas)
اوقات نماز Bæivantevarri, (Baeivantevarri)
اوقات نماز Mađiijågaš, (Magiijagas)
اوقات نماز Dilljajohka
اوقات نماز Peđarjeaggi, (Pegarjeaggi)
اوقات نماز Givduvaraja
اوقات نماز Ájonjárga, (Ajonjarga)
اوقات نماز Gæddjajavri, (Gaeddjajavri)
اوقات نماز Linddijeaggi
اوقات نماز Skuvllolbmáája, (Skuvllolbmaaja)
اوقات نماز Skuvllaolbmájeaggi, (Skuvllaolbmajeaggi)
اوقات نماز Ajunjarga
اوقات نماز Jussajeaggi
اوقات نماز Divran
اوقات نماز Ruvŋajeaggi, (Ruvnajeaggi)
اوقات نماز Divrranjeaggi
اوقات نماز Bálttujeaggi, (Balttujeaggi)
اوقات نماز Ravdojotroavvi
اوقات نماز Garŋevarri, (Garnevarri)
اوقات نماز Nagiravŋi, (Nagiravni)
اوقات نماز Biipuvarri
اوقات نماز Jovnn-Ommotjeaggi
اوقات نماز Bakkiljåknjarga, (Bakkiljaknjarga)
اوقات نماز Báhkiljohknjárga, (Bahkiljohknjarga)
اوقات نماز Hođejogaš, (Hogejogas)
اوقات نماز Jalgesčielgi, (Jalgescielgi)
اوقات نماز Skuvlla-Pierládjosadji, (Skuvlla-Pierladjosadji)
اوقات نماز Gullja-Biretjeaggi
اوقات نماز Vájamohkki, (Vajamohkki)
اوقات نماز Dakteroavvi