اوقات نماز Finnmark Fylke

NO / Finnmark / Finnmark Fylke

جهت قبله Finnmark Fylke

N E S W

جهت قبله Finnmark Fylke

°153.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Finnmark Fylke, Finnmark: °153.7 :جهت قطب نما °167.5 :جهت واقعی °1-13.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Finnmark Fylke, Finnmark, Finnmarku, Finnmárku

اوقات نماز Vadsø, (Vadso)
اوقات نماز Ørtangen, (Ortangen)
اوقات نماز Hamna
اوقات نماز Prestelva
اوقات نماز Makkeleira
اوقات نماز Indrebyen
اوقات نماز Russemattielva
اوقات نماز Indrebyen
اوقات نماز Vassøya, (Vassoya)
اوقات نماز Glasberget
اوقات نماز Russemattielva
اوقات نماز Prestelva
اوقات نماز Ytrebyen
اوقات نماز Hamna
اوقات نماز Vadsø, (Vadso)
اوقات نماز Kokneset
اوقات نماز Hysebukta
اوقات نماز Landhuselva
اوقات نماز Austrehamna
اوقات نماز Dammen
اوقات نماز Skagen
اوقات نماز Fossen
اوقات نماز Glasberget
اوقات نماز Ørtangen, (Ortangen)
اوقات نماز Skagen
اوقات نماز Hysebukta
اوقات نماز Kuru-gryta
اوقات نماز Kanaberget
اوقات نماز Kuru-gryta
اوقات نماز Sandhaugen
اوقات نماز Basis B
اوقات نماز Makkeleira
اوقات نماز Vassøya, (Vassoya)
اوقات نماز Ytrebyen
اوقات نماز Landhuselva
اوقات نماز Kanaberget
اوقات نماز Naversiket
اوقات نماز Lomakkaberget
اوقات نماز Austrehamna
اوقات نماز Fossen
اوقات نماز Kokneset
اوقات نماز Basis B
اوقات نماز Naversiket
اوقات نماز Sanddalen
اوقات نماز Tomaselva
اوقات نماز Dammen
اوقات نماز Sanddalen
اوقات نماز Klippeskaret
اوقات نماز Kråkeberget, (Krakeberget)
اوقات نماز Basis A-vatnet
اوقات نماز Kråkeberget, (Krakeberget)
اوقات نماز Sandhaugen
اوقات نماز Laksbuneset
اوقات نماز Melkevarden
اوقات نماز Lomakkaberget
اوقات نماز Pikkuberget
اوقات نماز Andevatnet
اوقات نماز Pikkuberget
اوقات نماز Andevatnet
اوقات نماز Tomaselva
اوقات نماز Navarsbukta
اوقات نماز Vyörykänniemi, (Vyoerykaenniemi)
اوقات نماز Navarsodden
اوقات نماز Navarsvatnet
اوقات نماز Melkevarden
اوقات نماز Vyörykänniemi, (Vyoerykaenniemi)
اوقات نماز Flågan, (Flagan)
اوقات نماز Laksbuneset
اوقات نماز Grunnesbukta
اوقات نماز Navaren
اوقات نماز Klippeskaret
اوقات نماز Grønneset, (Gronneset)
اوقات نماز Torsvardmyra
اوقات نماز Navarsvatnet
اوقات نماز Tvillingan
اوقات نماز Grønnes, (Gronnes)
اوقات نماز Myran
اوقات نماز Basis A-vatnet
اوقات نماز Torsvardmyra
اوقات نماز Grønneset, (Gronneset)
اوقات نماز Kettuberget
اوقات نماز Myrvatnet
اوقات نماز Doaresvarri
اوقات نماز Høghammaren, (Hoghammaren)
اوقات نماز Doaresvarri
اوقات نماز Navarsbukta
اوقات نماز Laksebubukta
اوقات نماز Laksebubukta
اوقات نماز Kettuberget
اوقات نماز Lille Vadsøya, (Lille Vadsoya)
اوقات نماز Navarsodden
اوقات نماز Flågan, (Flagan)
اوقات نماز Elvedalen
اوقات نماز Byvatnet
اوقات نماز Navaren
اوقات نماز Svanevannet
اوقات نماز Evajänkkä, (Evajaenkkae)
اوقات نماز Grunnesbukta
اوقات نماز Skallskogvatnet
اوقات نماز Lille Ingersvatnet