اوقات نماز Alta

NO / Finnmark / Alta

جهت قبله Alta

N E S W

جهت قبله Alta

°149.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Alta, Finnmark: °149.5 :جهت قطب نما °159.6 :جهت واقعی °1-10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Alta, Alta kommune

اوقات نماز Bekkedalen
اوقات نماز Bukta
اوقات نماز Stenseng
اوقات نماز uhca Gorraváráš, (uhca Gorravaras)
اوقات نماز Komsafjellet,l
اوقات نماز Bukta
اوقات نماز Kongshamnfjellet
اوقات نماز Urdnesbukta
اوقات نماز Innerberget
اوقات نماز Alta
اوقات نماز Tollvikskaret
اوقات نماز Gurrabákti, (Gurrabakti)
اوقات نماز Tollevik
اوقات نماز Bossekop
اوقات نماز Amtmannsneset
اوقات نماز Sjåbukta, (Sjabukta)
اوقات نماز Tollevikskjæret, (Tollevikskjaeret)
اوقات نماز Aronnes
اوقات نماز Fyrberget
اوقات نماز Galdiogoppe
اوقات نماز Klompagoppa
اوقات نماز Seidiodden
اوقات نماز Skajjáluovta, (Skajjaluovta)
اوقات نماز Energjerdet
اوقات نماز Bossogohpebákti, (Bossogohpebakti)
اوقات نماز Skaialuftskjæret, (Skaialuftskjaeret)
اوقات نماز Nedre Aronnes
اوقات نماز Prestegårdsmyra, (Prestegardsmyra)
اوقات نماز Árronnjárga, (Arronnjarga)
اوقات نماز Elvestrandmyra
اوقات نماز Elvestrand
اوقات نماز Elvebakken
اوقات نماز Mikkelberget
اوقات نماز Indreskjæret, (Indreskjaeret)
اوقات نماز Reistadhaugen
اوقات نماز Naustneset
اوقات نماز Kråkberget, (Krakberget)
اوقات نماز Mølledalen, (Molledalen)
اوقات نماز Altaelva
اوقات نماز Tverrelva
اوقات نماز Haltia-pahta
اوقات نماز Bossogohppi
اوقات نماز Kronstad
اوقات نماز Raipas
اوقات نماز Kongsvika
اوقات نماز Pahtakorva
اوقات نماز Mikkelbergdalen
اوقات نماز Apanes
اوقات نماز Holmen
اوقات نماز Raipasin-tausta
اوقات نماز Rafsbotn
اوقات نماز Gakori
اوقات نماز Rørholmen, (Rorholmen)
اوقات نماز Goikegorŋi, (Goikegorni)
اوقات نماز Apanneset
اوقات نماز Larsbekken
اوقات نماز Stranddalen
اوقات نماز Brennholmen
اوقات نماز Raipas,l
اوقات نماز Sagafossen
اوقات نماز Muldfordalen