اوقات نماز Sigdal

NO / Buskerud / Sigdal

جهت قبله Sigdal

N E S W

جهت قبله Sigdal

°135.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Sigdal, Buskerud: °135.9 :جهت قطب نما °137.7 :جهت واقعی °1-1.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sigdal

اوقات نماز Prestfoss
اوقات نماز Haugandalen
اوقات نماز Kråkefjorden, (Krakefjorden)
اوقات نماز Sandmoen
اوقات نماز Lindlykkodden
اوقات نماز Vestre Ramstad
اوقات نماز Saltåa, (Saltaa)
اوقات نماز Holmenåsen, (Holmenasen)
اوقات نماز Leitet
اوقات نماز Skartumsåsen, (Skartumsasen)
اوقات نماز Leina
اوقات نماز Delemyr
اوقات نماز Bakås, (Bakas)
اوقات نماز Kollåsen, (Kollasen)
اوقات نماز Klufterudåsen, (Klufterudasen)
اوقات نماز Bråtaåsen, (Brataasen)
اوقات نماز Tjuvodden
اوقات نماز Kollen
اوقات نماز Presttjern
اوقات نماز Sagbekken
اوقات نماز Kvernbergtjernet
اوقات نماز Moane
اوقات نماز Djupedalen
اوقات نماز Fjøsåsen, (Fjosasen)
اوقات نماز Heklebergdalen
اوقات نماز Rogneberg
اوقات نماز Raumedalen
اوقات نماز Fjøsmoen, (Fjosmoen)
اوقات نماز Kvennberget
اوقات نماز Lundsbråtaåsen, (Lundsbrataasen)
اوقات نماز Bollebekkåsen, (Bollebekkasen)
اوقات نماز Olhovd
اوقات نماز Skabergåsen, (Skabergasen)
اوقات نماز Lauvbrennåsen, (Lauvbrennasen)
اوقات نماز Sagåsen, (Sagasen)
اوقات نماز Kvilarhaugen
اوقات نماز Kokkrudhølet, (Kokkrudholet)
اوقات نماز Storemyr
اوقات نماز Vardåsmyr, (Vardasmyr)
اوقات نماز Tukudalen
اوقات نماز Nedre Husemyr
اوقات نماز Øvre Husemyr, (Ovre Husemyr)
اوقات نماز Småbrukermyra, (Smabrukermyra)
اوقات نماز Hekleberg
اوقات نماز Vikstjerna
اوقات نماز Reistad
اوقات نماز Ollemyrhaugane
اوقات نماز Øvre Vikstjenn, (Ovre Vikstjenn)
اوقات نماز Tubbemyr
اوقات نماز Bjønnemyråsen, (Bjonnemyrasen)
اوقات نماز Bjønnemyr, (Bjonnemyr)
اوقات نماز Tollevsplassåsen, (Tollevsplassasen)
اوقات نماز Styggedæla, (Styggedaela)
اوقات نماز Vadsåsen, (Vadsasen)
اوقات نماز Vad
اوقات نماز Grindehaugen
اوقات نماز Korsmyr
اوقات نماز Skotjennmyra
اوقات نماز Lensmannslia
اوقات نماز Brattlia
اوقات نماز Butjenn
اوقات نماز Tubbemyrmoen
اوقات نماز Kløvstein, (Klovstein)
اوقات نماز Eiløvsåsen, (Eilovsasen)
اوقات نماز Eikjehaugan
اوقات نماز Grååsen, (Graasen)
اوقات نماز Stormyr
اوقات نماز Lauvbrennmyra
اوقات نماز Haugannatten
اوقات نماز Bjørnerud, (Bjornerud)
اوقات نماز Vardeslia
اوقات نماز Fugleleiken
اوقات نماز Grågaltlia, (Gragaltlia)
اوقات نماز Klokkehaugen
اوقات نماز Stormyrlia
اوقات نماز Dælamyra, (Daelamyra)
اوقات نماز Torvmyra
اوقات نماز Eikjemoen
اوقات نماز Bottveilia
اوقات نماز Kastet
اوقات نماز Sauemyr
اوقات نماز Dælamyra, (Daelamyra)
اوقات نماز Kalvemyr
اوقات نماز Brennemyr
اوقات نماز Grågalten, (Gragalten)
اوقات نماز Prestbråtalia, (Prestbratalia)
اوقات نماز Kloppmyra
اوقات نماز Fjerdingsmyr
اوقات نماز Brennemyrliane
اوقات نماز Tubbemyrbekken
اوقات نماز Fugleleikmyra
اوقات نماز Orreleiken
اوقات نماز Dammyr
اوقات نماز Saltjenndæla, (Saltjenndaela)
اوقات نماز Langebakkliane
اوقات نماز Dammyra
اوقات نماز Tømmermyr, (Tommermyr)
اوقات نماز Bleikemyråsen, (Bleikemyrasen)
اوقات نماز Steinestigåsen, (Steinestigasen)
اوقات نماز Moen