اوقات نماز Ringerike

NO / Buskerud / Ringerike

جهت قبله Ringerike

N E S W

جهت قبله Ringerike

°136.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Ringerike, Buskerud: °136.5 :جهت قطب نما °138.6 :جهت واقعی °1-2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ringerike

اوقات نماز Pettersøen, (Pettersoen)
اوقات نماز Hønefoss, (Honefoss)
اوقات نماز Begna
اوقات نماز Hønefossen, (Honefossen)
اوقات نماز Nordsiakrysset
اوقات نماز Vesterntangen
اوقات نماز St. Hanshaugen
اوقات نماز Holttangen
اوقات نماز Molvald
اوقات نماز Tannbergmoen
اوقات نماز Hvervenmoen
اوقات نماز Færdenhagen, (Faerdenhagen)
اوقات نماز Hovsenga
اوقات نماز Hovsfoss
اوقات نماز Toenøya, (Toenoya)
اوقات نماز Gullerudtjernet
اوقات نماز Oppen
اوقات نماز Korsdalshaugen
اوقات نماز Sørgefossen, (Sorgefossen)
اوقات نماز Randselva
اوقات نماز Vakermoen
اوقات نماز Høgsta, (Hogsta)
اوقات نماز Haugsbygd
اوقات نماز Korsdalsbekken
اوقات نماز Lundstadmoen
اوقات نماز Breskebyen
اوقات نماز Ultvedtåsen, (Ultvedtasen)
اوقات نماز Øyatangen, (Oyatangen)
اوقات نماز Sandtangen
اوقات نماز Snyta
اوقات نماز Bålerud, (Balerud)
اوقات نماز Vakerbekken
اوقات نماز Gamlesnyta
اوقات نماز Maurhaugen
اوقات نماز Ringerike
اوقات نماز Froksmoen
اوقات نماز Hval
اوقات نماز Grunntjern
اوقات نماز Bergerhaugen
اوقات نماز Oppenhaugen
اوقات نماز Juveren
اوقات نماز Burudåsen, (Burudasen)
اوقات نماز Øya, (Oya)
اوقات نماز Lahaugen
اوقات نماز Bakåsen, (Bakasen)
اوقات نماز Hvalhaugen
اوقات نماز Bergstjern
اوقات نماز Lundstadfossen
اوقات نماز Brenninga
اوقات نماز Norddal
اوقات نماز Lamyra
اوقات نماز Ultveittjern
اوقات نماز Raukleiva
اوقات نماز Busundhaugen
اوقات نماز Svinefoss
اوقات نماز Ormekula
اوقات نماز Juveren
اوقات نماز Bergerhaugen
اوقات نماز Ødegårdshaugen, (Odegardshaugen)
اوقات نماز Furumo
اوقات نماز Slotteberget
اوقات نماز Ringerike
اوقات نماز Båntjern, (Bantjern)
اوقات نماز Hagakollen
اوقات نماز Knestang
اوقات نماز Lamyra