اوقات نماز Nes

NO / Buskerud / Nes

جهت قبله Nes

N E S W

جهت قبله Nes

°135.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Nes, Buskerud: °135.9 :جهت قطب نما °137.4 :جهت واقعی °1-1.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nes, Kommun Nes, Nes i Buskerud, Nes kommun, Nes kommune i Buskerud, Nesi vald, nei si, nesa, Нес, নেস, 內斯

اوقات نماز Nesbyen
اوقات نماز Rukkedalselvi
اوقات نماز Høva, (Hova)
اوقات نماز Leirbrotbekken
اوقات نماز Moan
اوقات نماز Myrefjorden
اوقات نماز Håvardsøyni, (Havardsoyni)
اوقات نماز Furuøyni, (Furuoyni)
اوقات نماز Småøyne, (Smaoyne)
اوقات نماز Bringenatten
اوقات نماز Føndalen, (Fondalen)
اوقات نماز Bjørneskard, (Bjorneskard)
اوقات نماز Djupedokknatten
اوقات نماز Storeskardbekken
اوقات نماز Holmtjern
اوقات نماز Einan
اوقات نماز Gråhøgde, (Grahogde)
اوقات نماز Hågeberg, (Hageberg)
اوقات نماز Høgehaug, (Hogehaug)
اوقات نماز Storeskard
اوقات نماز Klevarudnatten
اوقات نماز Trytetjern
اوقات نماز Almen
اوقات نماز Rudåsen, (Rudasen)
اوقات نماز Rudbekken
اوقات نماز Storeskardnuten
اوقات نماز Sandøyne, (Sandoyne)
اوقات نماز Leirtjern
اوقات نماز Storeskardtjernet
اوقات نماز Baklie
اوقات نماز Liaskardet
اوقات نماز Mørkedokknatten, (Morkedokknatten)
اوقات نماز Dugurdsnatten
اوقات نماز Rudsøyni, (Rudsoyni)
اوقات نماز Sutøyi, (Sutoyi)
اوقات نماز Arnegardslii
اوقات نماز Kråkenatten, (Krakenatten)
اوقات نماز Grånatten, (Granatten)
اوقات نماز Bleiktjern
اوقات نماز Svarteberg
اوقات نماز Mørkedokktjernet, (Morkedokktjernet)
اوقات نماز Åstjernet, (Astjernet)
اوقات نماز Busketjern
اوقات نماز Syningen
اوقات نماز Rudtjernan
اوقات نماز Kvernabekken
اوقات نماز Nymotjernan
اوقات نماز Vinkeltjern
اوقات نماز Espeset
اوقات نماز Breia
اوقات نماز Damtjern
اوقات نماز Tollefsgardtjern
اوقات نماز Klovsteindalen
اوقات نماز Todalen
اوقات نماز Brommafjorden