اوقات نماز Krødsherad

NO / Buskerud / Krødsherad

جهت قبله Krødsherad

N E S W

جهت قبله Krødsherad

°136 :جهت قطب نما
جهت قبله Krødsherad, Buskerud: °136 :جهت قطب نما °137.8 :جهت واقعی °1-1.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Krødsherad, Krodsherad

اوقات نماز Noresund
اوقات نماز Salsteinodden
اوقات نماز Maritangen
اوقات نماز Skeiet
اوقات نماز Bjøre, (Bjore)
اوقات نماز Høgemo, (Hogemo)
اوقات نماز Veslemyrmoen
اوقات نماز Kvernbekken
اوقات نماز Juvhøgda, (Juvhogda)
اوقات نماز Bønipa, (Bonipa)
اوقات نماز Kverndalen
اوقات نماز Sandtangen
اوقات نماز Gampedalen
اوقات نماز Setermyr
اوقات نماز Kallerunningsberget
اوقات نماز Veslesetermyra
اوقات نماز Brennhaugen
اوقات نماز Vesleseteråsen, (Vesleseterasen)
اوقات نماز Kloppmyr
اوقات نماز Oksetjennåsen, (Oksetjennasen)
اوقات نماز Harastripa
اوقات نماز Kallerunningen
اوقات نماز Leirskvennefossen
اوقات نماز Sundesætertjern, (Sundesaetertjern)
اوقات نماز Trytetjern
اوقات نماز Flintelarsåsen, (Flintelarsasen)
اوقات نماز Gren
اوقات نماز Bjøreelva, (Bjoreelva)
اوقات نماز Grautåstjenn, (Grautastjenn)
اوقات نماز Bjønnsbråtaåsen, (Bjonnsbrataasen)
اوقات نماز Tutjerna
اوقات نماز Flabergdalen
اوقات نماز Hesjaåsen, (Hesjaasen)
اوقات نماز Grautåsen, (Grautasen)
اوقات نماز Steintjern
اوقات نماز Urdaberget
اوقات نماز Feletjern
اوقات نماز Delingsmyr
اوقات نماز Runn
اوقات نماز Geitryggen
اوقات نماز Runnskogen
اوقات نماز Flæa, (Flaea)
اوقات نماز Såstadbekken, (Sastadbekken)
اوقات نماز Djupedal
اوقات نماز Tutjenndalen
اوقات نماز Sigridlia
اوقات نماز Delingstjerna
اوقات نماز Kolhusåsen, (Kolhusasen)
اوقات نماز Haratjenn
اوقات نماز Sandumelva
اوقات نماز Damtjennhaugen
اوقات نماز Hukedammen
اوقات نماز Saghaugen
اوقات نماز Damtjenn
اوقات نماز Knippetjernåsen, (Knippetjernasen)
اوقات نماز Rensla
اوقات نماز Vesledamtjenn
اوقات نماز Storesand
اوقات نماز Damtjennmyra
اوقات نماز Diolemyr
اوقات نماز Fosslielva
اوقات نماز Hovdekollen
اوقات نماز Knippetjern
اوقات نماز Ørpen, (Orpen)
اوقات نماز Grenslia
اوقات نماز Kastva
اوقات نماز Ølløkmyra, (Ollokmyra)
اوقات نماز Hellemyr
اوقات نماز Heslibekken
اوقات نماز Venemyr
اوقات نماز Åskollen, (Askollen)
اوقات نماز Snekkermyra
اوقات نماز Bekkemyrhøgda, (Bekkemyrhogda)
اوقات نماز Gandrudlia
اوقات نماز Jutulstein
اوقات نماز Toråsen, (Torasen)
اوقات نماز Trangbekken
اوقات نماز Eivindsrudtjenn
اوقات نماز Geitåsen, (Geitasen)
اوقات نماز Persæteråsen, (Persaeterasen)
اوقات نماز Flåbergmyr, (Flabergmyr)
اوقات نماز Hovdeåsen, (Hovdeasen)