اوقات نماز Hurum

NO / Buskerud / Hurum

جهت قبله Hurum

N E S W

جهت قبله Hurum

°136.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Hurum, Buskerud: °136.3 :جهت قطب نما °138.4 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hurum, Hurum kommune, Hurums kommun, Khurum, Kommun Hurum, huruma, xu lu mu, Хурум, হুরুম, 許呂姆

اوقات نماز Klokkarstua
اوقات نماز Tømmerås, (Tommeras)
اوقات نماز Elvernøy, (Elvernoy)
اوقات نماز Tømmeråsen, (Tommerasen)
اوقات نماز Elvestad
اوقات نماز Grunden
اوقات نماز Batteriøya, (Batterioya)
اوقات نماز Skredderdalen
اوقات نماز Skredderdalen
اوقات نماز Klokkarstuåsen, (Klokkarstuasen)
اوقات نماز Bråtekollen, (Bratekollen)
اوقات نماز Fugleleina
اوقات نماز Verksøya, (Verksoya)
اوقات نماز Svelvik
اوقات نماز Verksrenna
اوقات نماز Homansberget
اوقات نماز Svelvikstrømmen, (Svelvikstrommen)
اوقات نماز Skjønheim, (Skjonheim)
اوقات نماز Steinrevet
اوقات نماز Glena
اوقات نماز Sverstad
اوقات نماز Bogen
اوقات نماز Østhaken, (Osthaken)
اوقات نماز Brenna
اوقات نماز Bergsmyrene
اوقات نماز Ødegårdsgrenda, (Odegardsgrenda)
اوقات نماز Valnebbåsen, (Valnebbasen)
اوقات نماز Verket
اوقات نماز Vesthaken
اوقات نماز Eik-dammen
اوقات نماز Ustadelva
اوقات نماز Vollebukta
اوقات نماز Høyerløkka, (Hoyerlokka)
اوقات نماز Homannsbergbukta
اوقات نماز Trolldalen
اوقات نماز Ryggen
اوقات نماز Glenås, (Glenas)
اوقات نماز Dramstadbukta
اوقات نماز Jordbærtjernet, (Jordbaertjernet)
اوقات نماز Klippa
اوقات نماز Rødby, (Rodby)
اوقات نماز Plassen
اوقات نماز Mariås, (Marias)
اوقات نماز Bokerøya, (Bokeroya)
اوقات نماز Flyndregrunnen
اوقات نماز Voldenleina
اوقات نماز Hellumåsen, (Hellumasen)
اوقات نماز Brentås, (Brentas)
اوقات نماز Ormedalen
اوقات نماز Kirkestuvollen
اوقات نماز Apalbakken
اوقات نماز Apalbakken
اوقات نماز Voldenbukta
اوقات نماز Hellumvannet
اوقات نماز Juveåsen, (Juveasen)
اوقات نماز Knivsfjellet
اوقات نماز Østbråtemyra, (Ostbratemyra)
اوقات نماز Voldenbukta
اوقات نماز Blindeskjæra, (Blindeskjaera)
اوقات نماز Dalenåsen, (Dalenasen)
اوقات نماز Bogen
اوقات نماز Tjuvmyra
اوقات نماز Ryggen
اوقات نماز Vollebukta
اوقات نماز Sleavika
اوقات نماز Østhaken, (Osthaken)
اوقات نماز Verket
اوقات نماز Mariås, (Marias)
اوقات نماز Sverstadstykket
اوقات نماز Tveitamyra
اوقات نماز Klopptjernet
اوقات نماز Kalmo
اوقات نماز Kalmo
اوقات نماز Dramstadfjellet
اوقات نماز Kalmokleivene
اوقات نماز Kalmokleivene
اوقات نماز Fugleleina
اوقات نماز Verksøya, (Verksoya)
اوقات نماز Saltskjer
اوقات نماز Svartvannsmyra
اوقات نماز Verksrenna
اوقات نماز Lille Klopptjern
اوقات نماز Voldenleina
اوقات نماز Rørvik, (Rorvik)
اوقات نماز Nygårdskollen, (Nygardskollen)
اوقات نماز Rulten
اوقات نماز Tveitaåsen, (Tveitaasen)
اوقات نماز Ustad
اوقات نماز Grunnane Naturreservat
اوقات نماز Ebbestadkollen
اوقات نماز Svelvikstrømmen, (Svelvikstrommen)
اوقات نماز Århaneåsen, (Arhaneasen)
اوقات نماز Tveita søndre, (Tveita sondre)
اوقات نماز Steinrevet
اوقات نماز Prestedalen
اوقات نماز Dramstadbukta
اوقات نماز Vesthaken
اوقات نماز Batteriøya, (Batterioya)
اوقات نماز Stokkerkjøa, (Stokkerkjoa)
اوقات نماز Bramskollen