اوقات نماز Hol

NO / Buskerud / Hol

جهت قبله Hol

N E S W

جهت قبله Hol

°135.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Hol, Buskerud: °135.3 :جهت قطب نما °136.5 :جهت واقعی °1-1.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hol

اوقات نماز Hol
اوقات نماز Myro
اوقات نماز Grønlie, (Gronlie)
اوقات نماز Husarabergi
اوقات نماز Seimsodden
اوقات نماز Grønefløtidn, (Groneflotidn)
اوقات نماز Kvamshaugen
اوقات نماز Kringlemyr
اوقات نماز Grønodden, (Gronodden)
اوقات نماز Ureskaret
اوقات نماز Gørrmyre, (Gorrmyre)
اوقات نماز Djupedalen
اوقات نماز Tubbodden
اوقات نماز Skarsethaugen
اوقات نماز Storemyr
اوقات نماز Skarsettjødne, (Skarsettjodne)
اوقات نماز Neseikra
اوقات نماز Øslihøvden, (Oslihovden)
اوقات نماز Urelie
اوقات نماز Nystøltjødne, (Nystoltjodne)
اوقات نماز Holsfjorden
اوقات نماز Stormyri
اوقات نماز Osbakken
اوقات نماز Dalsokla
اوقات نماز Nystølhovda, (Nystolhovda)
اوقات نماز Bjødnaskaret, (Bjodnaskaret)
اوقات نماز Djupedalsfoss
اوقات نماز Knutsskard
اوقات نماز Seim
اوقات نماز Osebergi
اوقات نماز Løkjestøllie, (Lokjestollie)
اوقات نماز Vikabergi
اوقات نماز Helediki
اوقات نماز Støngemyrane, (Stongemyrane)
اوقات نماز Kjerringvelta
اوقات نماز Skurvenatten
اوقات نماز Fuglebrenna
اوقات نماز Uksetjødne, (Uksetjodne)
اوقات نماز Moltemyrskaret
اوقات نماز Langemyrlie
اوقات نماز Storeberg
اوقات نماز Tingvollane
اوقات نماز Undartjødne, (Undartjodne)
اوقات نماز Eidsbergi
اوقات نماز Vesleløken, (Vesleloken)
اوقات نماز Hagafoss
اوقات نماز Søthovd, (Sothovd)
اوقات نماز Ruegrove
اوقات نماز Storemyr
اوقات نماز Langemyrløken, (Langemyrloken)
اوقات نماز Langemyrane
اوقات نماز Reinskar
اوقات نماز Damtjødne, (Damtjodne)
اوقات نماز Storeløken, (Storeloken)
اوقات نماز Hagafossen
اوقات نماز Trøstadaladn, (Trostadaladn)
اوقات نماز Hovsfjorden
اوقات نماز Oddnakk
اوقات نماز Kalvemyr
اوقات نماز Ostlid V
اوقات نماز Nysetfjellet
اوقات نماز Damnuten
اوقات نماز Kvisla
اوقات نماز Solheimsgrove
اوقات نماز Ølmelie, (Olmelie)
اوقات نماز Dammyre
اوقات نماز Rakkartjødne, (Rakkartjodne)
اوقات نماز Mehus
اوقات نماز Bjødnstjødne, (Bjodnstjodne)
اوقات نماز Brattåksbakkane, (Brattaksbakkane)
اوقات نماز Solheimslie
اوقات نماز Reinsdalen
اوقات نماز Hæe, (Haee)
اوقات نماز Brattåker, (Brattaker)
اوقات نماز Helgesettjødne, (Helgesettjodne)
اوقات نماز Skjerpingbakkane
اوقات نماز Hovdetjødne, (Hovdetjodne)
اوقات نماز Stokksennvatnet
اوقات نماز Urshovdnatten
اوقات نماز Bjødnagrove, (Bjodnagrove)
اوقات نماز Nese
اوقات نماز Storetjødne, (Storetjodne)
اوقات نماز Venelibrotet
اوقات نماز Svarvarøy, (Svarvaroy)
اوقات نماز Eilevtjødn, (Eilevtjodn)
اوقات نماز Flåmyrane, (Flamyrane)
اوقات نماز Tverrlie
اوقات نماز Vasslii
اوقات نماز Eilevtjødndalen, (Eilevtjodndalen)
اوقات نماز Møretjødn, (Moretjodn)
اوقات نماز Langesendvatnet
اوقات نماز Djupedalstjørn, (Djupedalstjorn)
اوقات نماز Tubbemyre
اوقات نماز Varaldsetlie