اوقات نماز Flesberg

NO / Buskerud / Flesberg

جهت قبله Flesberg

N E S W

جهت قبله Flesberg

°135.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Flesberg, Buskerud: °135.8 :جهت قطب نما °137.5 :جهت واقعی °1-1.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Flesberg

اوقات نماز Lampeland
اوقات نماز Damtjernbekken
اوقات نماز Lille Solerudtjern
اوقات نماز Søre Sotrudtjern, (Sore Sotrudtjern)
اوقات نماز Skåkåsmyran, (Skakasmyran)
اوقات نماز Skåkåsbekken, (Skakasbekken)
اوقات نماز Fløtåkerseterdalen, (Flotakerseterdalen)
اوقات نماز Stemningtjern
اوقات نماز Gårdåstjenn, (Gardastjenn)
اوقات نماز Tollumkollen
اوقات نماز Grønbuelva, (Gronbuelva)
اوقات نماز Damtjernhøgda, (Damtjernhogda)
اوقات نماز Dyrebukollen
اوقات نماز Elgstjern
اوقات نماز Skardtjern
اوقات نماز Hølbekken, (Holbekken)
اوقات نماز Kronsetåsen, (Kronsetasen)
اوقات نماز Rudåsen, (Rudasen)
اوقات نماز Bogatjern
اوقات نماز Seteråsen, (Seterasen)
اوقات نماز Åstjern, (Astjern)
اوقات نماز Kvernanlona
اوقات نماز Stulstjern
اوقات نماز Nommenidammen
اوقات نماز Hamretjern
اوقات نماز Nedre Bringetjern
اوقات نماز Hardtjern
اوقات نماز Åslandåsen, (Aslandasen)
اوقات نماز Damvatnet
اوقات نماز Svene
اوقات نماز Stulstjernbekken
اوقات نماز Røllsvannet, (Rollsvannet)
اوقات نماز Sæteråsen, (Saeterasen)
اوقات نماز Fosseterbekken
اوقات نماز Bringetjern
اوقات نماز Dokkavatnet
اوقات نماز Øyenskløkk, (Oyensklokk)
اوقات نماز Augetjern
اوقات نماز Ramnåsen, (Ramnasen)