اوقات نماز Risør

NO / Aust-Agder / Risør

جهت قبله Risør

N E S W

جهت قبله Risør

°134.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Risør, Aust-Agder: °134.6 :جهت قطب نما °136.2 :جهت واقعی °1-1.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Risør, Risor, Kommun Risor, Kommun Risør, Ris'or, Riser, Risjor, Risor kommune, Risori vald, Risors kommun, Risør kommune, Risøri vald, Risørs kommun, li se er, risara, Рисер, Рисьор, Рисёр, রিসার, 里瑟爾

اوقات نماز Frydendal
اوقات نماز Ytre Søndeled, (Ytre Sondeled)
اوقات نماز Hellerskilen
اوقات نماز Konvoibyen
اوقات نماز Tjenna
اوقات نماز Engholmen
اوقات نماز Gjermundsholmen
اوقات نماز Østre Randvik, (Ostre Randvik)
اوقات نماز Kvennhusholmen
اوقات نماز Tjenndalstj.
اوقات نماز Kamperhaug
اوقات نماز Krana
اوقات نماز Solsiden
اوقات نماز Risør, (Risor)
اوقات نماز Randviktangen
اوقات نماز Flisvika
اوقات نماز Barbulia
اوقات نماز Stormyr
اوقات نماز Enghaven
اوقات نماز Hestmyr
اوقات نماز Østenbøneset, (Ostenboneset)
اوقات نماز Trondalskilen
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Urabassenget
اوقات نماز Feierhola
اوقات نماز Kastellet
اوقات نماز Bjørnskjer, (Bjornskjer)
اوقات نماز Gamarsholmen
اوقات نماز Tjærhjellen, (Tjaerhjellen)
اوقات نماز Risørflekken, (Risorflekken)
اوقات نماز Vestre Finnøya, (Vestre Finnoya)
اوقات نماز Laholmen
اوقات نماز Skjulsdalen
اوقات نماز Gule skjæra, (Gule skjaera)
اوقات نماز Tjenndalsheia
اوقات نماز Storrkjerr
اوقات نماز Buvika
اوقات نماز Finnøya, (Finnoya)
اوقات نماز Skibholmen
اوقات نماز Skomakerskjær, (Skomakerskjaer)
اوقات نماز Lille Taraldskjær, (Lille Taraldskjaer)
اوقات نماز Grønvollsåsen, (Gronvollsasen)
اوقات نماز Fantholmen
اوقات نماز Riholmen
اوقات نماز Enga
اوقات نماز Revodden
اوقات نماز Teremyra
اوقات نماز Revåsen, (Revasen)
اوقات نماز Lille Furuøya, (Lille Furuoya)
اوقات نماز Olavsholmen
اوقات نماز Furuøya,store, (Furuoya,store)
اوقات نماز Dødmannsbukta, (Dodmannsbukta)
اوقات نماز Buviksuggen
اوقات نماز Lille Hestemyr
اوقات نماز Store Taraldskjær, (Store Taraldskjaer)
اوقات نماز Indre Furuholmen
اوقات نماز Leikerøya, (Leikeroya)
اوقات نماز Brennholmen
اوقات نماز Karlsingerkjerr
اوقات نماز Porsmyr
اوقات نماز Skibmyra
اوقات نماز Bommen
اوقات نماز Lyngholmen
اوقات نماز Flåtebukta, (Flatebukta)
اوقات نماز Furøyholmane, (Furoyholmane)
اوقات نماز Dynamittholmen
اوقات نماز Trettodden
اوقات نماز Store Hestemyr
اوقات نماز Sildvikneset
اوقات نماز Valåsen, (Valasen)
اوقات نماز Høgholmen, (Hogholmen)
اوقات نماز Sauholmen
اوقات نماز Karishol
اوقات نماز Kvalen
اوقات نماز Blåkjerret, (Blakjerret)
اوقات نماز Flåthellholmene, (Flathellholmene)
اوقات نماز Hannøya, (Hannoya)
اوقات نماز Laukvikholmen
اوقات نماز Toppsundholmene
اوقات نماز Brennvika
اوقات نماز Barmen
اوقات نماز Andholmen
اوقات نماز Moltemyr
اوقات نماز Gråholmen, (Graholmen)
اوقات نماز Sandvika
اوقات نماز Knubben
اوقات نماز Sandvikskotet
اوقات نماز Auenskjerr
اوقات نماز Vetefjell
اوقات نماز Saltbuholmen
اوقات نماز Øydalen, (Oydalen)
اوقات نماز Fransåsen, (Fransasen)
اوقات نماز Kjødvika, (Kjodvika)
اوقات نماز Lille Danmark
اوقات نماز Multemyr
اوقات نماز Øygardsstranda, (Oygardsstranda)
اوقات نماز Laukvikbukta
اوقات نماز Grøstøodden, (Grostoodden)
اوقات نماز Ramsskjær, (Ramsskjaer)
اوقات نماز Ellefsodde