اوقات نماز Iveland

NO / Aust-Agder / Iveland

جهت قبله Iveland

N E S W

جهت قبله Iveland

°133.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Iveland, Aust-Agder: °133.3 :جهت قطب نما °134.4 :جهت واقعی °1-1.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Iveland

اوقات نماز Birketveit
اوقات نماز Storste
اوقات نماز Iveland
اوقات نماز Birketveitvatnet
اوقات نماز Midtgardstea
اوقات نماز Midttjønn, (Midttjonn)
اوقات نماز Kyrkjedal
اوقات نماز Slottbakkfjell
اوقات نماز Høgåsen, (Hogasen)
اوقات نماز Midttjønndalen, (Midttjonndalen)
اوقات نماز Nedre Hestås, (Nedre Hestas)
اوقات نماز Jammerdal
اوقات نماز Birketveitåsen, (Birketveitasen)
اوقات نماز Trollhei
اوقات نماز Øygardsfjell, (Oygardsfjell)
اوقات نماز Svintoksknutten
اوقات نماز Øvre Hestås, (Ovre Hestas)
اوقات نماز Ydtstetjønn, (Ydtstetjonn)
اوقات نماز Tollehommen
اوقات نماز Kjørkåsen, (Kjorkasen)
اوقات نماز Teinehei
اوقات نماز Temmremyråsen, (Temmremyrasen)
اوقات نماز Eigerdal
اوقات نماز Sandkleiv
اوقات نماز Langemyr
اوقات نماز Snømyr, (Snomyr)
اوقات نماز Tjørgråmyra, (Tjorgramyra)
اوقات نماز Igletjønnmyra, (Igletjonnmyra)
اوقات نماز Limyr
اوقات نماز Gjennlidalen
اوقات نماز Hyttehei
اوقات نماز Sambrudalen
اوقات نماز Helenesmyr
اوقات نماز Lillekart
اوقات نماز Stoblemyr
اوقات نماز Vinningsheiåsen, (Vinningsheiasen)
اوقات نماز Feiesbakken
اوقات نماز Revefjell
اوقات نماز Heietjønn, (Heietjonn)
اوقات نماز Storekart
اوقات نماز Berefjelldalen
اوقات نماز Kattuglåsen, (Kattuglasen)
اوقات نماز Berefjell
اوقات نماز Gjennlia
اوقات نماز Skrømevatnet, (Skromevatnet)
اوقات نماز Tingtjønn, (Tingtjonn)
اوقات نماز Spelarhaugen
اوقات نماز Grønemyr, (Gronemyr)
اوقات نماز Bjørneknutten, (Bjorneknutten)
اوقات نماز Hatteknutten
اوقات نماز Midtbekkmyrane
اوقات نماز Nordli
اوقات نماز Kåbuland, (Kabuland)
اوقات نماز Torjushei
اوقات نماز Nordlitoppen
اوقات نماز Svartefjell
اوقات نماز Skarvestadmyra
اوقات نماز Torstveittjønn, (Torstveittjonn)
اوقات نماز Tjønnmyr, (Tjonnmyr)
اوقات نماز Beråstjønn, (Berastjonn)
اوقات نماز Krossdalen
اوقات نماز Øygardsfjellane, (Oygardsfjellane)
اوقات نماز Skyllingstadhei
اوقات نماز Nøtingdalen, (Notingdalen)
اوقات نماز Lunnemyrane
اوقات نماز Fjellstø, (Fjellsto)
اوقات نماز Kjørkelonmyra, (Kjorkelonmyra)
اوقات نماز Kloven
اوقات نماز Breieflå, (Breiefla)
اوقات نماز Skoddalen
اوقات نماز Beretjørn, (Beretjorn)
اوقات نماز Gråbeinane, (Grabeinane)
اوقات نماز Geirumoen
اوقات نماز Revemyrane
اوقات نماز Storekart
اوقات نماز Nateland
اوقات نماز Hellardalen
اوقات نماز Mikkelsmyr
اوقات نماز Feitedalen
اوقات نماز Sauetjønndalen, (Sauetjonndalen)
اوقات نماز Troåsen, (Troasen)
اوقات نماز Hestebrokkane
اوقات نماز Myrane
اوقات نماز Lillekart
اوقات نماز Æredalsheia, (AEredalsheia)
اوقات نماز Sukkertoppen
اوقات نماز Revekjerr
اوقات نماز Einerdalen
اوقات نماز Nordjordslåttane, (Nordjordslattane)
اوقات نماز Grenndalen
اوقات نماز Homtjønn, (Homtjonn)
اوقات نماز Ørndalen, (Orndalen)
اوقات نماز Kjørkedalen, (Kjorkedalen)
اوقات نماز Nesmyr
اوقات نماز Landsverktjørna, (Landsverktjorna)
اوقات نماز Steane
اوقات نماز Høgehei, (Hogehei)
اوقات نماز Saueneset
اوقات نماز Holemyr
اوقات نماز Heiemyr