اوقات نماز Grimstad

NO / Aust-Agder / Grimstad

جهت قبله Grimstad

N E S W

جهت قبله Grimstad

°133.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Grimstad, Aust-Agder: °133.8 :جهت قطب نما °135.2 :جهت واقعی °1-1.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Grimstad

اوقات نماز Kjellviga
اوقات نماز Binabben
اوقات نماز Møllerheia, (Mollerheia)
اوقات نماز Dramsvika
اوقات نماز Biodden
اوقات نماز Grimstad
اوقات نماز Torskeholmen
اوقات نماز Ramsviga
اوقات نماز Torasholla
اوقات نماز Rønnes, (Ronnes)
اوقات نماز Lauvstø, (Lauvsto)
اوقات نماز Varden
اوقات نماز Dybedal
اوقات نماز Frivolldalen
اوقات نماز Klesviga
اوقات نماز Vossbekken
اوقات نماز Frivoll
اوقات نماز Vikkilen
اوقات نماز Rodviga
اوقات نماز Ulehauet
اوقات نماز Breivig
اوقات نماز Osterkilen
اوقات نماز Gullmannsbukten
اوقات نماز Kuskjær, (Kuskjaer)
اوقات نماز Vessøyhauet, (Vessoyhauet)
اوقات نماز Hesneskanalen
اوقات نماز Dalen
اوقات نماز Grømbukta, (Grombukta)
اوقات نماز Juska
اوقات نماز Barselkilen
اوقات نماز Rundemyr
اوقات نماز Tage
اوقات نماز Marivollbukta
اوقات نماز Solbergåsen, (Solbergasen)
اوقات نماز Måkeskjær, (Makeskjaer)
اوقات نماز Stordal
اوقات نماز Rosseknipen
اوقات نماز Jonåsen, (Jonasen)
اوقات نماز Karvebukta
اوقات نماز Høstmyra, (Hostmyra)
اوقات نماز Dynamittbukta
اوقات نماز Terneskjær, (Terneskjaer)
اوقات نماز Sjursholmen
اوقات نماز Iverskjær, (Iverskjaer)
اوقات نماز Reveskjær, (Reveskjaer)
اوقات نماز Trollahei
اوقات نماز Bjørkeris, (Bjorkeris)
اوقات نماز Iversholmen
اوقات نماز Sannerbekken
اوقات نماز Nypholmen
اوقات نماز Bråstadheia, (Brastadheia)
اوقات نماز Kokkeråsen, (Kokkerasen)
اوقات نماز Gullefjell
اوقات نماز Maløya,in, (Maloya,in)
اوقات نماز Rosseviga
اوقات نماز Groosåsen, (Groosasen)
اوقات نماز Flatholmen
اوقات نماز Plada
اوقات نماز Vaholmen
اوقات نماز Skytebanetjenn
اوقات نماز Stilleviga
اوقات نماز Fjære, (Fjaere)
اوقات نماز Støyterbekken, (Stoyterbekken)
اوقات نماز Rosholtjenn
اوقات نماز Skytegluggholmen
اوقات نماز Gullodden
اوقات نماز Grooseneset
اوقات نماز Smørsundholmene, (Smorsundholmene)
اوقات نماز Kirkeåsen, (Kirkeasen)
اوقات نماز Groos
اوقات نماز Øya, (Oya)
اوقات نماز Klauholmen
اوقات نماز Trollerhei
اوقات نماز Groosholmen
اوقات نماز Brenneåsen, (Brenneasen)
اوقات نماز Hampholmen
اوقات نماز Lille Hampholmen
اوقات نماز Tristeinsholmen
اوقات نماز Bukkeåsen, (Bukkeasen)
اوقات نماز Svartskjær, (Svartskjaer)
اوقات نماز Viteflaten
اوقات نماز Sævelibekken, (Saevelibekken)
اوقات نماز Orholmen
اوقات نماز Kibbåsen, (Kibbasen)
اوقات نماز Auseflakkskjæra, (Auseflakkskjaera)
اوقات نماز Steinulvsheia
اوقات نماز Holletjenn
اوقات نماز Rennebekken
اوقات نماز Tustemyra
اوقات نماز Deidalen
اوقات نماز Vik
اوقات نماز Vikshei
اوقات نماز Ulkholmen
اوقات نماز Grotta
اوقات نماز Moltemyra
اوقات نماز Ribbås, (Ribbas)
اوقات نماز Torvmyra
اوقات نماز Soba
اوقات نماز Maløya,yt, (Maloya,yt)
اوقات نماز Tingfjell