اوقات نماز Bykle

NO / Aust-Agder / Bykle

جهت قبله Bykle

N E S W

جهت قبله Bykle

°133.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bykle, Aust-Agder: °133.6 :جهت قطب نما °134.4 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bykle

اوقات نماز Gamlemyr
اوقات نماز Sageberget
اوقات نماز Bykle
اوقات نماز Skvåbekk, (Skvabekk)
اوقات نماز Kvinnhusmyrane
اوقات نماز Stampemyri
اوقات نماز Gullkistilmyri
اوقات نماز Kvinnhushaugen
اوقات نماز Ribben
اوقات نماز Blekkja
اوقات نماز Krobekken
اوقات نماز Tårnhaugen, (Tarnhaugen)
اوقات نماز Sarv
اوقات نماز Tussefjødd, (Tussefjodd)
اوقات نماز Tusseskori
اوقات نماز Juvkanten
اوقات نماز Grønemyrhaugane, (Gronemyrhaugane)
اوقات نماز Midtskotet
اوقات نماز Bjårlii, (Bjarlii)
اوقات نماز Grønemyrbekken, (Gronemyrbekken)
اوقات نماز Evre Grønemyrhaugen, (Evre Gronemyrhaugen)
اوقات نماز Bjårliufsine, (Bjarliufsine)
اوقات نماز Sarvsflota
اوقات نماز Bergehaugen
اوقات نماز Langebrokke
اوقات نماز Kyrkjelii
اوقات نماز Sarvsmyrane
اوقات نماز Dalufsin
اوقات نماز Storemyrhaugen
اوقات نماز Håbakk, (Habakk)
اوقات نماز Skarkemyrane
اوقات نماز Skrøyvehaugen, (Skroyvehaugen)
اوقات نماز Steinane
اوقات نماز Attistogsmyrane
اوقات نماز Storebakk
اوقات نماز Røyskatthaugen, (Royskatthaugen)
اوقات نماز Bronlii
اوقات نماز Småmyrane, (Smamyrane)
اوقات نماز Dorveskor
اوقات نماز Slettelii
اوقات نماز Torsbuhaugen
اوقات نماز Husbakken
اوقات نماز Stuvhoggdekkane
اوقات نماز Bjårbekken, (Bjarbekken)
اوقات نماز Badstogufsi
اوقات نماز Tveitvoddbekken
اوقات نماز Vråstøylhaugane, (Vrastoylhaugane)
اوقات نماز Evre Lislefjødd, (Evre Lislefjodd)
اوقات نماز Dei flåe myrane, (Dei flae myrane)
اوقات نماز Kvinnhuslii
اوقات نماز Hanen
اوقات نماز Ospelii
اوقات نماز Grøneli, (Groneli)
اوقات نماز Lislebekkdalen
اوقات نماز Nybufjøddet, (Nybufjoddet)
اوقات نماز Nybunuten
اوقات نماز Neire Nybufjøddet, (Neire Nybufjoddet)
اوقات نماز Stigfjøddet, (Stigfjoddet)
اوقات نماز Lassekrehaugen
اوقات نماز Sagebekken
اوقات نماز Sprena
اوقات نماز Jarekollen
اوقات نماز Nordstogsmyrane
اوقات نماز Feddufs
اوقات نماز Orrehaugen
اوقات نماز Brontjønni, (Brontjonni)
اوقات نماز Kraklelii
اوقات نماز Bjørkelunden, (Bjorkelunden)
اوقات نماز Storåshaddene, (Storashaddene)
اوقات نماز Ytre Rundtjønn, (Ytre Rundtjonn)
اوقات نماز Teråsmyrane, (Terasmyrane)
اوقات نماز Evre Mosdølsmyri, (Evre Mosdolsmyri)
اوقات نماز Heimre Rundtjønn, (Heimre Rundtjonn)
اوقات نماز Småstiglii, (Smastiglii)
اوقات نماز Vætesiget, (Vaetesiget)
اوقات نماز Borghildshaug
اوقات نماز Mjågeskor, (Mjageskor)
اوقات نماز Teråslii, (Teraslii)
اوقات نماز Torsbuhola
اوقات نماز Neire Storåshaddi, (Neire Storashaddi)
اوقات نماز Kråkråkshaugen, (Krakrakshaugen)
اوقات نماز Skjersufs
اوقات نماز Rotamyri
اوقات نماز Kulten
اوقات نماز Skargjesgrødi, (Skargjesgrodi)
اوقات نماز Listøylbrotet, (Listoylbrotet)
اوقات نماز Litjønnufsi, (Litjonnufsi)
اوقات نماز Heimre Mosdølsmyri, (Heimre Mosdolsmyri)
اوقات نماز Hæknestøyllii, (Haeknestoyllii)
اوقات نماز Husmyri
اوقات نماز Flaten
اوقات نماز Storås, (Storas)
اوقات نماز Tjønnemyran, (Tjonnemyran)
اوقات نماز Evre Storåshaddi, (Evre Storashaddi)
اوقات نماز Kattetjørn, (Kattetjorn)
اوقات نماز Deildehaugen
اوقات نماز Mosdølsbekken, (Mosdolsbekken)
اوقات نماز Litjørn, (Litjorn)
اوقات نماز Litjønnlii, (Litjonnlii)
اوقات نماز Litjønnufsane, (Litjonnufsane)