اوقات نماز Birkenes

NO / Aust-Agder / Birkenes

جهت قبله Birkenes

N E S W

جهت قبله Birkenes

°133.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Birkenes, Aust-Agder: °133.5 :جهت قطب نما °134.7 :جهت واقعی °1-1.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Birkenes

اوقات نماز Smedenskjerr
اوقات نماز Feneskotet
اوقات نماز Kartemyr
اوقات نماز Birkeland
اوقات نماز Spelefjellet
اوقات نماز Haugevannet
اوقات نماز Haugevassdalen
اوقات نماز Møllebekken, (Mollebekken)
اوقات نماز Teinefoss
اوقات نماز Ribbåsheia, (Ribbasheia)
اوقات نماز Flakk
اوقات نماز Haugelikollen
اوقات نماز Birkelands myrer
اوقات نماز Haugevassbekken
اوقات نماز Årdalsåsen, (Ardalsasen)
اوقات نماز Øygardsmyra, (Oygardsmyra)
اوقات نماز Tykkåsen, (Tykkasen)
اوقات نماز Eskedalstjønn, (Eskedalstjonn)
اوقات نماز Heftedalen
اوقات نماز Seljeåsen, (Seljeasen)
اوقات نماز Mårrhommer, (Marrhommer)
اوقات نماز Kringlemyr
اوقات نماز Granekjerr
اوقات نماز Berse
اوقات نماز Lyngmyr
اوقات نماز Flakkefossen
اوقات نماز Kleivetjønn, (Kleivetjonn)
اوقات نماز Valetjønn, (Valetjonn)
اوقات نماز Galtetjønn, (Galtetjonn)
اوقات نماز Flakkeheia
اوقات نماز Flakksvann
اوقات نماز Vesteråsen, (Vesterasen)
اوقات نماز Almuesmoen
اوقات نماز Sauestøldalen, (Sauestoldalen)
اوقات نماز Dønninghaugane, (Donninghaugane)
اوقات نماز Driddalen
اوقات نماز Blautekjerr
اوقات نماز Øygardstjønn, (Oygardstjonn)
اوقات نماز Flaksvatn
اوقات نماز Bersekollen
اوقات نماز Styggedalsfjella
اوقات نماز Lille Helleåsen, (Lille Helleasen)
اوقات نماز Dugemyr
اوقات نماز Fiskebekkslåtta, (Fiskebekkslatta)
اوقات نماز Fantepakkhaugen
اوقات نماز Hellemyr
اوقات نماز Bersemyr
اوقات نماز Håbbesåsen, (Habbesasen)
اوقات نماز Duekjerr
اوقات نماز Krossvollmyra
اوقات نماز Helleåsen, (Helleasen)
اوقات نماز Estersdal
اوقات نماز Røynåsmyra, (Roynasmyra)
اوقات نماز Kringlemyr
اوقات نماز Lille Åletjønn, (Lille Aletjonn)
اوقات نماز Grosmyr
اوقات نماز Espe
اوقات نماز Rismyra
اوقات نماز Uglandskogmyr
اوقات نماز Stemvann
اوقات نماز Mellomvatna
اوقات نماز Haredalen
اوقات نماز Skittmannen
اوقات نماز Risvannet
اوقات نماز Ørnefjellet, (Ornefjellet)
اوقات نماز Hestmyr
اوقات نماز Åltjønn, (Altjonn)
اوقات نماز Lille Homslitjønn, (Lille Homslitjonn)
اوقات نماز Dansemyr
اوقات نماز Dunkehusfjella
اوقات نماز Blokkilen
اوقات نماز Osebekk
اوقات نماز Langemyr
اوقات نماز Havannsmyra
اوقات نماز Svåmyr, (Svamyr)
اوقات نماز Natveitåsen, (Natveitasen)
اوقات نماز Blokkilheia
اوقات نماز Kvieråsen, (Kvierasen)
اوقات نماز Lone Tverrdal
اوقات نماز Snømyr, (Snomyr)
اوقات نماز Buhusmyra
اوقات نماز Tollemoen
اوقات نماز Mårhammer, (Marhammer)
اوقات نماز Gunsteinsås, (Gunsteinsas)
اوقات نماز Flakke loner
اوقات نماز Bjørnelden, (Bjornelden)
اوقات نماز Håbbesland, (Habbesland)
اوقات نماز Homslitjønn, (Homslitjonn)
اوقات نماز Andesmoen
اوقات نماز Furubakke
اوقات نماز Vassbotntjønn, (Vassbotntjonn)
اوقات نماز Langsåsen, (Langsasen)
اوقات نماز Hattemyr
اوقات نماز Nedre Steinsåsen, (Nedre Steinsasen)
اوقات نماز Tretjønn, (Tretjonn)
اوقات نماز Fiskersdalen
اوقات نماز Buåsmyra, (Buasmyra)
اوقات نماز Skaftåsmyra, (Skaftasmyra)
اوقات نماز Knollen
اوقات نماز Djupemyr