اوقات نماز Aust-Agder fylke

NO / Aust-Agder / Aust-Agder fylke

جهت قبله Aust-Agder fylke

N E S W

جهت قبله Aust-Agder fylke

°134.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Aust-Agder fylke, Aust-Agder: °134.1 :جهت قطب نما °135.5 :جهت واقعی °1-1.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Aust-Agder fylke, Agdir, Agðir, Aust-Agder, Aust-Agder Fylke, Aust-Agder county

اوقات نماز Pollen
اوقات نماز Tyholmen
اوقات نماز Tyholmen
اوقات نماز Kittelsbukt
اوقات نماز Blødekjær, (Blodekjaer)
اوقات نماز Arendal
اوقات نماز Blødekjær, (Blodekjaer)
اوقات نماز Arendal
اوقات نماز Skibberheia
اوقات نماز Barbudalen
اوقات نماز Barbu
اوقات نماز Esperåsen, (Esperasen)
اوقات نماز Pollen
اوقات نماز Håveheia, (Haveheia)
اوقات نماز Barbubukt
اوقات نماز Barbubukt
اوقات نماز Tyholmen
اوقات نماز Kolbjørnsvikbukta, (Kolbjornsvikbukta)
اوقات نماز Varmekrogen
اوقات نماز Tyholmen
اوقات نماز Strømsbuåsen, (Stromsbuasen)
اوقات نماز Strømsbu, (Stromsbu)
اوقات نماز Nordodden
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Svinodden
اوقات نماز Kittelsbukt
اوقات نماز Rømmekollen, (Rommekollen)
اوقات نماز Kuviga
اوقات نماز Barbudalen
اوقات نماز Håveheia, (Haveheia)
اوقات نماز Heimdal
اوقات نماز Fladeskjær, (Fladeskjaer)
اوقات نماز Barbu
اوقات نماز Kolbjørnsvik, (Kolbjornsvik)
اوقات نماز Sankthansheia
اوقات نماز Strømsbubukt, (Stromsbubukt)
اوقات نماز Heimdal
اوقات نماز Skibberheia
اوقات نماز Slebabukta
اوقات نماز Sperreviga
اوقات نماز Kuvigheia
اوقات نماز Omsødden, (Omsodden)
اوقات نماز Omsødden, (Omsodden)
اوقات نماز Knubben
اوقات نماز Ingeborgdalen
اوقات نماز Flyndra
اوقات نماز Esperåsen, (Esperasen)
اوقات نماز Fluet
اوقات نماز Fladeskjær, (Fladeskjaer)
اوقات نماز Gåsåsen, (Gasasen)
اوقات نماز Strømsbuåsen, (Stromsbuasen)
اوقات نماز Kuviga
اوقات نماز Geideholmen
اوقات نماز Strømsbuneset, (Stromsbuneset)
اوقات نماز Gullsmedengbukta
اوقات نماز Knubben
اوقات نماز Kolbjørnsvikbukta, (Kolbjornsvikbukta)
اوقات نماز Store Solåsen, (Store Solasen)
اوقات نماز Sankthansheia
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Varmekrogen
اوقات نماز Flyndra
اوقات نماز Furukollen
اوقات نماز Fluet
اوقات نماز Strømsbu, (Stromsbu)
اوقات نماز Furukollen
اوقات نماز Skilsøy, (Skilsoy)
اوقات نماز Pusnesbukta
اوقات نماز Skilsøy pynt, (Skilsoy pynt)
اوقات نماز Kuvigheia
اوقات نماز Nordodden
اوقات نماز Pusnesbukta
اوقات نماز Ormetjenn
اوقات نماز Svinodden
اوقات نماز Gåsåsen, (Gasasen)
اوقات نماز Skilsøy, (Skilsoy)
اوقات نماز Guldsmedenga
اوقات نماز Fjellvig
اوقات نماز Sperreviga
اوقات نماز Sagholmen
اوقات نماز Kolbjørnsvik, (Kolbjornsvik)
اوقات نماز Rømmekollen, (Rommekollen)
اوقات نماز Ormeviga
اوقات نماز Steinsås, (Steinsas)
اوقات نماز Galliåsen, (Galliasen)
اوقات نماز Fjellvig
اوقات نماز Slebabukta
اوقات نماز Skilsøy pynt, (Skilsoy pynt)
اوقات نماز Strømsbubukt, (Stromsbubukt)
اوقات نماز Grunnesundsbukta
اوقات نماز Ingeborgdalen
اوقات نماز Pusnesheia
اوقات نماز Galten
اوقات نماز Geideholmen
اوقات نماز Skottholmen,Store
اوقات نماز Gimlebukta
اوقات نماز Grunnesundsbukta
اوقات نماز Halvøya, (Halvoya)
اوقات نماز Hansnes
اوقات نماز Pusnesheia