اوقات نماز Ullensaker

NO / Akershus / Ullensaker

جهت قبله Ullensaker

N E S W

جهت قبله Ullensaker

°137.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Ullensaker, Akershus: °137.3 :جهت قطب نما °139.7 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ullensaker

اوقات نماز Jessheim
اوقات نماز Nordbytjernet
اوقات نماز Dølibekken, (Dolibekken)
اوقات نماز Svarttjernet
اوقات نماز Langelandsfjellet
اوقات نماز Gystad
اوقات نماز Tveia
اوقات نماز Presterudtoppen
اوقات نماز Ljøgodttjern, (Ljogodttjern)
اوقات نماز Skåntjern, (Skantjern)
اوقات نماز Pinnebekken
اوقات نماز Sand
اوقات نماز Fuglebekken
اوقات نماز Brennimåsan, (Brennimasan)
اوقات نماز Svenskestutjernet
اوقات نماز Romerike
اوقات نماز Rambydalen
اوقات نماز Brennifjellet
اوقات نماز Kjøltjerndumpa, (Kjoltjerndumpa)
اوقات نماز Bonntjern
اوقات نماز Meiserudbekken
اوقات نماز Liamosan
اوقات نماز Holmsfjellet
اوقات نماز Midtskogen
اوقات نماز Oppenfjellet
اوقات نماز Hovimoen
اوقات نماز Vilbergmoen
اوقات نماز Algrem
اوقات نماز Kråkfoss, (Krakfoss)
اوقات نماز Algarheim
اوقات نماز Vilbergtjern
اوقات نماز Hauerseter
اوقات نماز Rudsbekken
اوقات نماز Brudalen