اوقات نماز Ski

NO / Akershus / Ski

جهت قبله Ski

N E S W

جهت قبله Ski

°136.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Ski, Akershus: °136.7 :جهت قطب نما °139 :جهت واقعی °1-2.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ski

اوقات نماز Ski
اوقات نماز Kapelldammen
اوقات نماز Skorhaugåsen, (Skorhaugasen)
اوقات نماز Ellingsrudåsen, (Ellingsrudasen)
اوقات نماز Rullestadtjernet
اوقات نماز Roåsbekken, (Roasbekken)
اوقات نماز Åråsbekken, (Arasbekken)
اوقات نماز Hebekkmåsan, (Hebekkmasan)
اوقات نماز Solhaug
اوقات نماز Bollerudåsen, (Bollerudasen)
اوقات نماز Tandbergløkka, (Tandberglokka)
اوقات نماز Åråsmåsan, (Arasmasan)
اوقات نماز Bjerkås, (Bjerkas)
اوقات نماز Herustimåsan, (Herustimasan)
اوقات نماز Rismyra
اوقات نماز Norås, (Noras)
اوقات نماز Trollneset
اوقات نماز Svartbekk
اوقات نماز Holstad
اوقات نماز Sørliåsen, (Sorliasen)
اوقات نماز Solberg
اوقات نماز Midsjøvatnet, (Midsjovatnet)
اوقات نماز Ramstadlia
اوقات نماز Bølstadbekken, (Bolstadbekken)
اوقات نماز Midsjømåsan, (Midsjomasan)
اوقات نماز Østensjøbekken, (Ostensjobekken)
اوقات نماز Skisengmåsan, (Skisengmasan)
اوقات نماز Nordbyåsen, (Nordbyasen)
اوقات نماز Lunneråsen, (Lunnerasen)
اوقات نماز Engsbekken
اوقات نماز Østensjøvatnet, (Ostensjovatnet)
اوقات نماز Nordliåsen, (Nordliasen)
اوقات نماز Østensjøvatnet, (Ostensjovatnet)
اوقات نماز Nordby
اوقات نماز Fosstjern
اوقات نماز Vassflobekken
اوقات نماز Nærevannet, (Naerevannet)
اوقات نماز Bensekulpen
اوقات نماز Vinterdalen
اوقات نماز Kirkerudåsen, (Kirkerudasen)
اوقات نماز Furukollen
اوقات نماز Flyflauåsen, (Flyflauasen)
اوقات نماز Lunnermåsan, (Lunnermasan)
اوقات نماز Solbergkulpen
اوقات نماز Langhus
اوقات نماز Mørkbekken, (Morkbekken)
اوقات نماز Myråsdalen, (Myrasdalen)
اوقات نماز Solbergmåsan, (Solbergmasan)
اوقات نماز Vinterbru
اوقات نماز Kirkerudmåsan, (Kirkerudmasan)
اوقات نماز Eikjolmåsan, (Eikjolmasan)
اوقات نماز Kirkerudtjernet
اوقات نماز Østensjøbekken, (Ostensjobekken)
اوقات نماز Stokstadbekken
اوقات نماز Haugbruåsen, (Haugbruasen)
اوقات نماز Fossholtet
اوقات نماز Søråsen, (Sorasen)
اوقات نماز Rudåsen, (Rudasen)
اوقات نماز Jonsrudmyra
اوقات نماز Furusetåsen, (Furusetasen)
اوقات نماز Holstad
اوقات نماز Dalselva
اوقات نماز Vevelstadåsen, (Vevelstadasen)
اوقات نماز St. Hanshaugen
اوقات نماز Jonsrudåsene, (Jonsrudasene)
اوقات نماز Vangsmyra
اوقات نماز Langsloråsen, (Langslorasen)
اوقات نماز Tusenfryd
اوقات نماز Bølstadbekken, (Bolstadbekken)
اوقات نماز Vinebergåsen, (Vinebergasen)
اوقات نماز Skoglia
اوقات نماز Mørkåsen, (Morkasen)
اوقات نماز Tussetjernet
اوقات نماز Snippemyra
اوقات نماز Sigtunmyra
اوقات نماز Mjølmåsan, (Mjolmasan)
اوقات نماز Droplemyra
اوقات نماز Lille Gampehue
اوقات نماز Vinebergdalen
اوقات نماز Tussebekken
اوقات نماز Pukksteinåsen, (Pukksteinasen)
اوقات نماز Lyngåsen, (Lyngasen)
اوقات نماز Sagdalsbekken
اوقات نماز Askehaugtjernet
اوقات نماز Stokstadåsen, (Stokstadasen)
اوقات نماز Hestehagemyr