اوقات نماز Skedsmo

NO / Akershus / Skedsmo

جهت قبله Skedsmo

N E S W

جهت قبله Skedsmo

°137 :جهت قطب نما
جهت قبله Skedsmo, Akershus: °137 :جهت قطب نما °139.4 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Skedsmo, Kommun Skedsmo, Shedsmu, Skedsmo kommun, Skedsmo kommune, skidasamo, skydsmw, syejeumo, xie si mo, Шедсму, سكيدسمو, স্কিডসমো, 謝斯莫, 셰즈모

اوقات نماز Fjerdingby
اوقات نماز Vesletjernet
اوقات نماز Fjellhammarelva
اوقات نماز Lillestrøm, (Lillestrom)
اوقات نماز Volla
اوقات نماز Oladalen
اوقات نماز Rud
اوقات نماز Leira
اوقات نماز Nitelva
اوقات نماز Madseberget
اوقات نماز Jenseberget
اوقات نماز Langvannet
اوقات نماز Norum
اوقات نماز Tynes
اوقات نماز Lognsdalen
اوقات نماز Gressnebben
اوقات نماز Brentås, (Brentas)
اوقات نماز Marikollen
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Bondetangen
اوقات نماز Hansefellåsen, (Hansefellasen)
اوقات نماز Rælingsåsen N., (Raelingsasen N.)
اوقات نماز Ryen
اوقات نماز Gisledalen
اوقات نماز Sundtangen
اوقات نماز Skjettenkollen
اوقات نماز Nyland
اوقات نماز Blystadlia
اوقات نماز Knølsmosan, (Knolsmosan)
اوقات نماز Rælingåsen, (Raelingasen)
اوقات نماز Merramyra
اوقات نماز Borgen
اوقات نماز Haug
اوقات نماز Hammaren
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Bjørnåsen, (Bjornasen)
اوقات نماز Strømmen, (Strommen)
اوقات نماز Buåsen, (Buasen)
اوقات نماز Haneborgåsen, (Haneborgasen)
اوقات نماز Hammeren
اوقات نماز Berg
اوقات نماز Berg
اوقات نماز Fjellhamar
اوقات نماز Djupdalsbekken
اوقات نماز Løvenstad, (Lovenstad)
اوقات نماز Bassengåsen, (Bassengasen)
اوقات نماز Borgen
اوقات نماز Svelle
اوقات نماز Sørumsneset, (Sorumsneset)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Nittebergstangen
اوقات نماز Nøkleberget, (Nokleberget)
اوقات نماز Mortensmyra
اوقات نماز Nyland
اوقات نماز Lille Østby, (Lille Ostby)
اوقات نماز Kjeller
اوقات نماز Maråsen, (Marasen)
اوقات نماز Vittenbergbekken
اوقات نماز Hovelsrudtangen
اوقات نماز Åmotdammen, (Amotdammen)
اوقات نماز Røssmyra, (Rossmyra)
اوقات نماز Langtangen
اوقات نماز Rælingåsen, (Raelingasen)
اوقات نماز Kurlandsbekken
اوقات نماز Midtåsen, (Midtasen)
اوقات نماز Isakbekken
اوقات نماز Skjettenåsen, (Skjettenasen)
اوقات نماز Rælingsåsen N., (Raelingsasen N.)
اوقات نماز Fjellstad
اوقات نماز Lognsdalen
اوقات نماز Kopledalen
اوقات نماز Bårlibekken, (Barlibekken)
اوقات نماز Brattli
اوقات نماز Norum
اوقات نماز Kurland
اوقات نماز Løvenstad, (Lovenstad)
اوقات نماز Sørumsneset, (Sorumsneset)
اوقات نماز Kurland
اوقات نماز Blystadlia
اوقات نماز Bråteåsen, (Brateasen)
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Dalheim
اوقات نماز Lille Sandhølet, (Lille Sandholet)
اوقات نماز Fjellstad
اوقات نماز Suseberget
اوقات نماز Lille Sandhølet, (Lille Sandholet)
اوقات نماز Svaraberget
اوقات نماز Skjetten
اوقات نماز Rud
اوقات نماز Rottebekken
اوقات نماز Leira
اوقات نماز Nitelva
اوقات نماز Madseberget
اوقات نماز Bårlibekken, (Barlibekken)
اوقات نماز Østbyåsen, (Ostbyasen)
اوقات نماز Bråteåsen, (Brateasen)
اوقات نماز Tuen
اوقات نماز Vittenbergbekken
اوقات نماز Kurlandsbekken
اوقات نماز Isakbekken