اوقات نماز Nittedal

NO / Akershus / Nittedal

جهت قبله Nittedal

N E S W

جهت قبله Nittedal

°137 :جهت قطب نما
جهت قبله Nittedal, Akershus: °137 :جهت قطب نما °139.3 :جهت واقعی °1-2.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nittedal, Kommun Nittedal, Nittedal kommune, Nittedals kommun, ni te da er, nittedala, Ниттедал, নিট্টেডাল, 尼特達爾

اوقات نماز Haugsmosan
اوقات نماز Gaustadmosan
اوقات نماز Vågedammen, (Vagedammen)
اوقات نماز Ørfiskebekken, (Orfiskebekken)
اوقات نماز Kjul
اوقات نماز Rotnes
اوقات نماز Dammyrdalen
اوقات نماز Lille Vassøytjern, (Lille Vassoytjern)
اوقات نماز Store Vassøytjern, (Store Vassoytjern)
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Momyra
اوقات نماز Nordbyhaugen
اوقات نماز Brattfossbekken
اوقات نماز Røvarkula, (Rovarkula)
اوقات نماز Holterkollen
اوقات نماز Brennberget
اوقات نماز Skrytabekken
اوقات نماز Linfåningen, (Linfaningen)
اوقات نماز Nordskogmyra
اوقات نماز Slåttemyrene, (Slattemyrene)
اوقات نماز Ormetjernskollen
اوقات نماز Ovannsbekken
اوقات نماز Skottmåsan, (Skottmasan)
اوقات نماز Askkroken
اوقات نماز Skredderudbekken
اوقات نماز Ormetjern
اوقات نماز Nordskogtjernet
اوقات نماز Seterdalen
اوقات نماز Høyfjellsmyra, (Hoyfjellsmyra)
اوقات نماز Lurslia
اوقات نماز Østre Tørkelstuhaugen, (Ostre Torkelstuhaugen)
اوقات نماز Ovasshøgda, (Ovasshogda)
اوقات نماز Brønnsdalen, (Bronnsdalen)
اوقات نماز Linfåningshøgda, (Linfaningshogda)
اوقات نماز Kølleberget, (Kolleberget)
اوقات نماز Haugsputten
اوقات نماز Prekestolen
اوقات نماز Skøyenmåsan, (Skoyenmasan)
اوقات نماز Ovatna,nordre
اوقات نماز Staurputtene
اوقات نماز Gopletjern
اوقات نماز Skredderudtjernet
اوقات نماز Ovatna,s
اوقات نماز Gopledalen
اوقات نماز Movatn,nordre
اوقات نماز Høldippeldammen, (Holdippeldammen)
اوقات نماز Vestre Torkilstuhøgda, (Vestre Torkilstuhogda)
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Lauvhaugen
اوقات نماز Tørrplanputten, (Torrplanputten)
اوقات نماز Sørbråten, (Sorbraten)
اوقات نماز Laskerudåsen, (Laskerudasen)
اوقات نماز Kringler
اوقات نماز Movatn,s
اوقات نماز Kjulstjernet
اوقات نماز Tysilen
اوقات نماز Elmedalen
اوقات نماز Høgfjellet, (Hogfjellet)
اوقات نماز Skjærmåsan, (Skjaermasan)
اوقات نماز Ryggevatna,nordre
اوقات نماز Busterudmåsan, (Busterudmasan)
اوقات نماز Flabben
اوقات نماز Langevatn,nordre
اوقات نماز Merrahaugen
اوقات نماز Sameiekollen
اوقات نماز Kroktjern
اوقات نماز Kjulstjernsbekken
اوقات نماز Høldippeldalen, (Holdippeldalen)
اوقات نماز Spenningsbybekken
اوقات نماز Massjørgenhøgda, (Massjorgenhogda)
اوقات نماز Skåltjern, (Skaltjern)
اوقات نماز Kjulstjernskollen
اوقات نماز Kalverabben
اوقات نماز Rudsputten
اوقات نماز Jomfruputten
اوقات نماز Ryggevatna,s
اوقات نماز Lalaåsen, (Lalaasen)
اوقات نماز Lintjern
اوقات نماز Strømskollen, (Stromskollen)
اوقات نماز Langvatn
اوقات نماز Jakobsmyra
اوقات نماز Granberget
اوقات نماز Skillingsdalen
اوقات نماز Lørenskoghøgda, (Lorenskoghogda)
اوقات نماز Langvassbekken
اوقات نماز Slattum
اوقات نماز Spenningsbymåsan, (Spenningsbymasan)
اوقات نماز Ryggebekken
اوقات نماز Hellemyrene
اوقات نماز Ånebydalen, (Anebydalen)
اوقات نماز Skutetjerna
اوقات نماز Snippen
اوقات نماز Gryta
اوقات نماز Lomtjernsmyrene
اوقات نماز Ruskollen
اوقات نماز Berg
اوقات نماز Skillingen
اوقات نماز Langmåsan, (Langmasan)
اوقات نماز Fossummåsan, (Fossummasan)
اوقات نماز Gruvehøgda, (Gruvehogda)