اوقات نماز Nesodden

NO / Akershus / Nesodden

جهت قبله Nesodden

N E S W

جهت قبله Nesodden

°136.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Nesodden, Akershus: °136.6 :جهت قطب نما °138.8 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nesodden, Kommun Nesodden, Nesodden koezseg, Nesodden kommune, Nesodden község, Nesoddens kommun, nei suo deng, nesodena, Несодден, নেসোডেন, 內索登

اوقات نماز Stangåsen, (Stangasen)
اوقات نماز Ildjernåsen, (Ildjernasen)
اوقات نماز Sutarn
اوقات نماز Ildjernsbukta
اوقات نماز Kvennhusdalen
اوقات نماز Flauet
اوقات نماز Flaskebekktjernet
اوقات نماز Suterenbukta
اوقات نماز Nordbukta
اوقات نماز Hagebukta
اوقات نماز Kjerringgravmyr
اوقات نماز Båsen, (Basen)
اوقات نماز Mateaåsen, (Mateaasen)
اوقات نماز Kattegattodden
اوقات نماز Ildjernet
اوقات نماز Gjøkåsen, (Gjokasen)
اوقات نماز Kavringgrunnen
اوقات نماز Skjæret, (Skjaeret)
اوقات نماز Bærodden, (Baerodden)
اوقات نماز Bæroddgrunnen, (Baeroddgrunnen)
اوقات نماز Vestodden
اوقات نماز Haukemyr
اوقات نماز Bjørnåsen, (Bjornasen)
اوقات نماز Lindholmen
اوقات نماز Bjørnemyrdalen, (Bjornemyrdalen)
اوقات نماز Sjøstrand, (Sjostrand)
اوقات نماز Skoklefalltjern
اوقات نماز Grimsåsen, (Grimsasen)
اوقات نماز Treskomyra
اوقات نماز Tangenåsen, (Tangenasen)
اوقات نماز Tomosen
اوقات نماز Ursvik
اوقات نماز Illjernsflua
اوقات نماز Solåsen, (Solasen)
اوقات نماز Flaskebekk
اوقات نماز Toåsen, (Toasen)
اوقات نماز Flaskebekkbråten, (Flaskebekkbraten)
اوقات نماز Anneskjæret, (Anneskjaeret)
اوقات نماز Ursvikbukta
اوقات نماز Hellviktangen
اوقات نماز Hellvik
اوقات نماز Kjerringræva, (Kjerringraeva)
اوقات نماز Måsatjernet, (Masatjernet)
اوقات نماز Nesoddtangen
اوقات نماز Hellvikbukta
اوقات نماز Selskjæret, (Selskjaeret)
اوقات نماز Oksval
اوقات نماز Klinkenbergodden
اوقات نماز Alværn, (Alvaern)
اوقات نماز Berger
اوقات نماز Jonsrudåsen, (Jonsrudasen)
اوقات نماز Totjern
اوقات نماز Moltemyr
اوقات نماز Totjernåsen, (Totjernasen)
اوقات نماز Laksebogen
اوقات نماز Fjordvangen
اوقات نماز Stegaberget
اوقات نماز Nesoddtangen
اوقات نماز Langeleina
اوقات نماز Tangelaget
اوقات نماز Merseflua
اوقات نماز Leina
اوقات نماز Lagskjær, (Lagskjaer)
اوقات نماز Haukemåsan, (Haukemasan)
اوقات نماز Gåsungane, (Gasungane)
اوقات نماز Nesskjergrunnen
اوقات نماز Gåsungane, (Gasungane)
اوقات نماز Korpåsen, (Korpasen)
اوقات نماز Nordre Steilesand
اوقات نماز Ravnsborgtjernet
اوقات نماز Taterholmen
اوقات نماز Storsteila
اوقات نماز Landsteila
اوقات نماز Vierskjæret, (Vierskjaeret)
اوقات نماز Rekeskjæret, (Rekeskjaeret)
اوقات نماز Terneskjeret
اوقات نماز Blekslitjern
اوقات نماز Mellemskjær, (Mellemskjaer)
اوقات نماز Vestre Vassholmflua
اوقات نماز Fugleleikåsen, (Fugleleikasen)
اوقات نماز Gåsøya, (Gasoya)
اوقات نماز Svarteberget
اوقات نماز Oremyr
اوقات نماز Gåsøyrenna, (Gasoyrenna)
اوقات نماز Bjørnerenna, (Bjornerenna)
اوقات نماز Steilene
اوقات نماز Knerten
اوقات نماز Rosenholmen
اوقات نماز Gåsskjæra, (Gasskjaera)
اوقات نماز Sørbybekken, (Sorbybekken)
اوقات نماز Kråkeskjær, (Krakeskjaer)
اوقات نماز Røertjern, (Roertjern)
اوقات نماز Vassholmene
اوقات نماز Ollebukta
اوقات نماز Steilene
اوقات نماز Sørbydammen, (Sorbydammen)
اوقات نماز Olaås, (Olaas)
اوقات نماز Østre Tangeflua, (Ostre Tangeflua)
اوقات نماز Østre Vassholmflua, (Ostre Vassholmflua)
اوقات نماز Springdalsmyr