اوقات نماز Fet

NO / Akershus / Fet

جهت قبله Fet

N E S W

جهت قبله Fet

°137.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Fet, Akershus: °137.1 :جهت قطب نما °139.6 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fet, Fet koezseg, Fet kommune, Fet község, Fets kommun, Kommun Fet, fei te, pheta, Фет, ফেট, 費特

اوقات نماز Fetsund
اوقات نماز Ridderhaugen
اوقات نماز Kjempehaugen
اوقات نماز Svingen
اوقات نماز Gressnebben
اوقات نماز Sundtangen
اوقات نماز Tofsrud
اوقات نماز Nerdrum
اوقات نماز Varåa, (Varaa)
اوقات نماز Hovsand
اوقات نماز Haug
اوقات نماز Hammaren
اوقات نماز Sørlibekken, (Sorlibekken)
اوقات نماز Sørliåsen, (Sorliasen)
اوقات نماز Hammeren
اوقات نماز Varåa, (Varaa)
اوقات نماز Hovin
اوقات نماز Jushaugen
اوقات نماز Banken
اوقات نماز Hagaåsen, (Hagaasen)
اوقات نماز Gransbekken
اوقات نماز Løkenåsen, (Lokenasen)
اوقات نماز Vestby
اوقات نماز Svelle
اوقات نماز Jushaugsandråka, (Jushaugsandraka)
اوقات نماز Vitåsen, (Vitasen)
اوقات نماز Fråstadeng, (Frastadeng)
اوقات نماز Bjørndalen, (Bjorndalen)
اوقات نماز Valrossdam
اوقات نماز Holtnebbet
اوقات نماز Leirtangen
اوقات نماز Falldalen
اوقات نماز Finsnes
اوقات نماز Vitåsen, (Vitasen)
اوقات نماز Balrusmyra
اوقات نماز Knappentjernet
اوقات نماز Bjaneshaugen
اوقات نماز Falleråsen, (Fallerasen)
اوقات نماز Garderåsen, (Garderasen)
اوقات نماز Hagenmåsan, (Hagenmasan)
اوقات نماز Rudsholmen
اوقات نماز Myrvoll
اوقات نماز Brudeberget
اوقات نماز Løkenmåsan, (Lokenmasan)
اوقات نماز Råsåkhøgda, (Rasakhogda)
اوقات نماز Svineskinna
اوقات نماز Tuen
اوقات نماز Løvlia, (Lovlia)
اوقات نماز Fjell
اوقات نماز Heia
اوقات نماز Tientjennet
اوقات نماز Tienåsen, (Tienasen)
اوقات نماز Skårer, (Skarer)
اوقات نماز Gransdammen
اوقات نماز Oppsal
اوقات نماز Engerhøgda, (Engerhogda)
اوقات نماز Sundtangen
اوقات نماز Låkelia, (Lakelia)
اوقات نماز Sniksand
اوقات نماز Kloterudbekken
اوقات نماز Piggåsen, (Piggasen)
اوقات نماز Åkrane, (Akrane)
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Postmyra
اوقات نماز Lintjennåsen, (Lintjennasen)
اوقات نماز Tolerudbekken
اوقات نماز Hektner
اوقات نماز Poståsen, (Postasen)
اوقات نماز Åkrane, (Akrane)
اوقات نماز Bergeråsen, (Bergerasen)
اوقات نماز Kumyra
اوقات نماز Gressnebben
اوقات نماز Blåbærmyra, (Blabaermyra)
اوقات نماز Tuen
اوقات نماز Lintjennmåsan, (Lintjennmasan)
اوقات نماز Rudsholmen
اوقات نماز Vangen
اوقات نماز Lintjerna
اوقات نماز Korpefjella
اوقات نماز Setermyra
اوقات نماز Furusand
اوقات نماز Svelle
اوقات نماز Holtnebbet
اوقات نماز Hovin
اوقات نماز Jasemyra
اوقات نماز Hvalstjern
اوقات نماز Fråstadeng, (Frastadeng)
اوقات نماز Hareholmen
اوقات نماز Leirtangen
اوقات نماز Askedalsmyra
اوقات نماز Banken
اوقات نماز Svelle
اوقات نماز Årnestangen, (Arnestangen)
اوقات نماز Dypdalen
اوقات نماز Dypdalen
اوقات نماز Brattåsen, (Brattasen)
اوقات نماز Kinnåsen, (Kinnasen)
اوقات نماز Vangen
اوقات نماز Hammeren
اوقات نماز Rakkermåsalia, (Rakkermasalia)