اوقات نماز Enebakk

NO / Akershus / Enebakk

جهت قبله Enebakk

N E S W

جهت قبله Enebakk

°137 :جهت قطب نما
جهت قبله Enebakk, Akershus: °137 :جهت قطب نما °139.4 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Enebakk, Ehnebakk, Enebakk koezseg, Enebakk kommune, Enebakk község, Enebakks kommun, Kommun Enebakk, ai nei ba ke, enebaka, Энебакк, এনেবাক, 埃內巴克

اوقات نماز Kirkebygda
اوقات نماز Enebakkdalen
اوقات نماز Børterelva, (Borterelva)
اوقات نماز Eikeberg
اوقات نماز Høgås, (Hogas)
اوقات نماز Støttumtjern, (Stottumtjern)
اوقات نماز Eikebergdalen
اوقات نماز Fjellstadåsen, (Fjellstadasen)
اوقات نماز Fellaåsen, (Fellaasen)
اوقات نماز Tjoneåsen, (Tjoneasen)
اوقات نماز Smestadberget
اوقات نماز Tangeåsen, (Tangeasen)
اوقات نماز Lindtjern
اوقات نماز Lindtjernmåsan, (Lindtjernmasan)
اوقات نماز Porten
اوقات نماز Kølabonnåsen, (Kolabonnasen)
اوقات نماز Tyrigjeldmyra
اوقات نماز Portåsen, (Portasen)
اوقات نماز Festningsåsen, (Festningsasen)
اوقات نماز Langtjernet
اوقات نماز Maurtuedråga, (Maurtuedraga)
اوقات نماز Tuggerudtjern
اوقات نماز Holttjern
اوقات نماز Moen
اوقات نماز Taraldstjern
اوقات نماز Troåsa, (Troasa)
اوقات نماز Holstadåsen, (Holstadasen)
اوقات نماز Holstadbekken
اوقات نماز Grubberudåsen, (Grubberudasen)
اوقات نماز Nygårdsåsen, (Nygardsasen)
اوقات نماز Preståa, (Prestaa)
اوقات نماز Storåsen, (Storasen)
اوقات نماز Frostaåsen, (Frostaasen)
اوقات نماز Oppholdstjern
اوقات نماز Oppholdstjernåsen, (Oppholdstjernasen)
اوقات نماز Trolldalen
اوقات نماز Fudalsåsen, (Fudalsasen)
اوقات نماز Fjøsdalen, (Fjosdalen)
اوقات نماز Gaupåsen, (Gaupasen)
اوقات نماز Trollmyråsen, (Trollmyrasen)
اوقات نماز Lybekkåsen, (Lybekkasen)
اوقات نماز Frostadalen
اوقات نماز Stutauet
اوقات نماز Brenningåsen, (Brenningasen)
اوقات نماز Frostatjern
اوقات نماز Bøståsen, (Bostasen)
اوقات نماز Prestmåsan, (Prestmasan)
اوقات نماز Middagsbergåsen, (Middagsbergasen)
اوقات نماز Holmetjernet
اوقات نماز Burstad
اوقات نماز Lauvbrøtåsen, (Lauvbrotasen)
اوقات نماز Fagerås, (Fageras)
اوقات نماز Høgtoppen, (Hogtoppen)
اوقات نماز Fudalstjern
اوقات نماز Breimåsan, (Breimasan)
اوقات نماز Staurmåsan, (Staurmasan)
اوقات نماز Meieriåsen, (Meieriasen)
اوقات نماز Nordtangen
اوقات نماز Krokvatnet
اوقات نماز Rødkleiva, (Rodkleiva)
اوقات نماز Solbergåsen, (Solbergasen)
اوقات نماز Damholtbekken
اوقات نماز Kroktjernåsen, (Kroktjernasen)
اوقات نماز Huserudåsen, (Huserudasen)
اوقات نماز Kløyvdalen, (Kloyvdalen)
اوقات نماز Lauvåsen, (Lauvasen)
اوقات نماز Nylandsmåsan, (Nylandsmasan)
اوقات نماز Kutjernåsen, (Kutjernasen)
اوقات نماز Rødkleivåsen, (Rodkleivasen)
اوقات نماز Degnes
اوقات نماز Smååsene, (Smaasene)
اوقات نماز Delingsdalen
اوقات نماز Svenskeåsen, (Svenskeasen)
اوقات نماز Raubakkåsen, (Raubakkasen)
اوقات نماز Elgotdalen
اوقات نماز Vardåsen (Enebakk), (Vardasen (Enebakk))
اوقات نماز Holmetjernåsen, (Holmetjernasen)
اوقات نماز Kutjerna
اوقات نماز Vadhusnabben
اوقات نماز Totjernsmosan
اوقات نماز Ombergstumåsan, (Ombergstumasan)
اوقات نماز Kleivdalen
اوقات نماز Grotjern
اوقات نماز Tørjeåsen, (Torjeasen)
اوقات نماز Styggdalen
اوقات نماز Skredderstadvatna
اوقات نماز Vesletjern
اوقات نماز Vennevollsnabben
اوقات نماز Hvitsteinåsen, (Hvitsteinasen)
اوقات نماز Kasttjern
اوقات نماز Møystadåsen, (Moystadasen)
اوقات نماز Omberg
اوقات نماز Hareåsen, (Hareasen)
اوقات نماز Knatterudtjern
اوقات نماز Rasmuslia
اوقات نماز Geitåsen, (Geitasen)
اوقات نماز Breidmosan
اوقات نماز Grauteslorene
اوقات نماز Fageråstjernet, (Fagerastjernet)
اوقات نماز Skredderstadbekken