اوقات نماز Eidsvoll

NO / Akershus / Eidsvoll

جهت قبله Eidsvoll

N E S W

جهت قبله Eidsvoll

°137.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Eidsvoll, Akershus: °137.5 :جهت قطب نما °140 :جهت واقعی °1-2.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Eidsvoll, Ehjdsvoll, Eidsvoll koezseg, Eidsvoll kommune, Eidsvoll község, Eidsvolls kommun, Kommun Eidsvoll, ai ci fu er, aydswwl, idasabhola, Эйдсволл, ایدسوول, ঈদসভোল, 埃兹伏尔

اوقات نماز Sundet
اوقات نماز Eidsvoll
اوقات نماز Gruemyra
اوقات نماز Tunneltoppen
اوقات نماز Holstangen
اوقات نماز Bårlidalen, (Barlidalen)
اوقات نماز Hagalykkja
اوقات نماز Verdens ende
اوقات نماز Andelva
اوقات نماز Elstad
اوقات نماز Hunnsebettet
اوقات نماز Vegamot
اوقات نماز Bårliåsen, (Barliasen)
اوقات نماز Styrigrenda
اوقات نماز Brennlia
اوقات نماز Finnbråten, (Finnbraten)
اوقات نماز Nordtangen
اوقات نماز Hammerstad
اوقات نماز Haukemyra
اوقات نماز Merramyra
اوقات نماز Engerhagan
اوقات نماز Hemliåsen, (Hemliasen)
اوقات نماز Vidtjernet
اوقات نماز Jøndalsåa, (Jondalsaa)
اوقات نماز Finnstad
اوقات نماز Jønsjøen, (Jonsjoen)
اوقات نماز Torvstrømyra, (Torvstromyra)
اوقات نماز Fløyta, (Floyta)
اوقات نماز Jøndal, (Jondal)
اوقات نماز Strandåsen, (Strandasen)
اوقات نماز Nesfossen
اوقات نماز Engertoppen
اوقات نماز Skarpen
اوقات نماز Morttjern
اوقات نماز Hestdalen
اوقات نماز Ormberget
اوقات نماز Dokkenmoen
اوقات نماز Lomtjern
اوقات نماز Vollsgrenda
اوقات نماز Igleputten
اوقات نماز Jøndalsmåsan, (Jondalsmasan)
اوقات نماز Setertjenn
اوقات نماز Døkkji, (Dokkji)
اوقات نماز Holseter
اوقات نماز Blakkesrudmyra