اوقات نماز Bærum

NO / Akershus / Bærum

جهت قبله Bærum

N E S W

جهت قبله Bærum

°136.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bærum, Akershus: °136.6 :جهت قطب نما °138.7 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bærum, Baerum, Baerum koezseg, Baerum kommune, Baerumi vald, Baerums kommun, Berum, Berumas, Bærum kommune, Bærum község, Bærumi vald, Bærums kommun, Kommun Baerum, Kommun Bærum, barumu, barwm, bayeruma, bei lu mu, belum, brwm nrwzh, Берум, باروم, بروم، نروژ, বায়েরুম, バールム, 貝魯姆, 베룸

اوقات نماز Sandvika
اوقات نماز Kadda
اوقات نماز Danmark
اوقات نماز Kjørbohaugen, (Kjorbohaugen)
اوقات نماز Sandvikselva
اوقات نماز Lakseberget
اوقات نماز Engervatnet
اوقات نماز Sandviksbukta
اوقات نماز Sandviksåsen, (Sandviksasen)
اوقات نماز Bjørnsvika, (Bjornsvika)
اوقات نماز Jernholmen
اوقات نماز Båtbukta, (Batbukta)
اوقات نماز Bikjebukta
اوقات نماز Skytteråsen, (Skytterasen)
اوقات نماز Kalvøya, (Kalvoya)
اوقات نماز Løkkeåsen, (Lokkeasen)
اوقات نماز Blinkenrabben
اوقات نماز Badebukta
اوقات نماز Kælvenrabben, (Kaelvenrabben)
اوقات نماز Østre Kalvøya bukt, (Ostre Kalvoya bukt)
اوقات نماز Østre Jong, (Ostre Jong)
اوقات نماز Jongåsen, (Jongasen)
اوقات نماز Kalvøykalven, (Kalvoykalven)
اوقات نماز Slependen
اوقات نماز Evje
اوقات نماز Solvikbukta
اوقات نماز Nordre Nesøya, (Nordre Nesoya)
اوقات نماز Kalvøygrunnen, (Kalvoygrunnen)
اوقات نماز Ulykkesskjeret
اوقات نماز Høvikodden, (Hovikodden)
اوقات نماز Slependen
اوقات نماز Blommenholm
اوقات نماز Ulvungene
اوقات نماز Gjettum
اوقات نماز Halsbukta
اوقات نماز Vågebytoppen, (Vagebytoppen)
اوقات نماز Saraholmen
اوقات نماز Borøya, (Boroya)
اوقات نماز Dønski, (Donski)
اوقات نماز Solbergåsen, (Solbergasen)
اوقات نماز Labukta
اوقات نماز Furuholmen
اوقات نماز Vestre Hals
اوقات نماز Borgen
اوقات نماز Tokerudutsikten
اوقات نماز Granåsen, (Granasen)
اوقات نماز Kreyerskjær, (Kreyerskjaer)
اوقات نماز Høvik verk, (Hovik verk)
اوقات نماز Nesøya, (Nesoya)
اوقات نماز Svartodden
اوقات نماز Åsfjellet, (Asfjellet)
اوقات نماز Tanumåsen, (Tanumasen)
اوقات نماز Mortengrunnen
اوقات نماز Prinseskjær, (Prinseskjaer)
اوقات نماز Ramstaddammen
اوقات نماز Tverråsen, (Tverrasen)
اوقات نماز Nesøytjern, (Nesoytjern)
اوقات نماز Kuholmene
اوقات نماز Breivika
اوقات نماز Kalkbukta
اوقات نماز Kolsås, (Kolsas)
اوقات نماز Dælibekken, (Daelibekken)
اوقات نماز Hanseberget
اوقات نماز Tanumeika
اوقات نماز Tobakkshølet, (Tobakksholet)
اوقات نماز Dronningåsen, (Dronningasen)
اوقات نماز Vendelholmene
اوقات نماز Nes
اوقات نماز Billingstad
اوقات نماز Bestemorstranda
اوقات نماز Selskjeret
اوقات نماز Lagerudbekken
اوقات نماز Klovodden
اوقات نماز Syverstad dammen
اوقات نماز Kolsåsstupene, (Kolsasstupene)
اوقات نماز Kjeholmen
اوقات نماز Ostøya, (Ostoya)
اوقات نماز Sververen
اوقات نماز Søndre Kolsås, (Sondre Kolsas)
اوقات نماز Sververen
اوقات نماز Vendelsundet
اوقات نماز Askenga
اوقات نماز Torstaddammen
اوقات نماز Nesbru
اوقات نماز Nadderud
اوقات نماز Langskjær, (Langskjaer)
اوقات نماز Furustrandåsen, (Furustrandasen)
اوقات نماز Torvøya, (Torvoya)
اوقات نماز Kalddalen
اوقات نماز Nes
اوقات نماز Holmenbakkene
اوقات نماز Hvalsbakken
اوقات نماز Dælivatnet, (Daelivatnet)
اوقات نماز Solstadlia
اوقات نماز Neselva
اوقات نماز Alv
اوقات نماز Vøyenenga, (Voyenenga)
اوقات نماز Bjerkholmen
اوقات نماز Åstadlia, (Astadlia)
اوقات نماز Møllerengåsen, (Mollerengasen)