اوقات نماز Ås

NO / Akershus / Ås

جهت قبله Ås

N E S W

جهت قبله Ås

°136.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Ås, Akershus: °136.6 :جهت قطب نما °138.9 :جهت واقعی °1-2.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ås, As, Aas, As kommun, As kommune, Kommun As, Kommun Ås, Os, ao si, asa, Ås kommun, Ås kommune, Ос, অস, 奧斯

اوقات نماز Ås, (As)
اوقات نماز Åsmosan, (Asmosan)
اوقات نماز Skogsdammen
اوقات نماز Frydenhaug
اوقات نماز Hellerudåsen, (Hellerudasen)
اوقات نماز Blåfjellet, (Blafjellet)
اوقات نماز Andedammen
اوقات نماز Lier
اوقات نماز Granheimlia
اوقات نماز Norderåsbekken, (Norderasbekken)
اوقات نماز Rustadmosan
اوقات نماز Grytelandsbekken
اوقات نماز Holstad
اوقات نماز Morteberget
اوقات نماز Revlingbekken
اوقات نماز Danskerud
اوقات نماز Grantun
اوقات نماز Hogstvetmyra
اوقات نماز Bølstadbekken, (Bolstadbekken)
اوقات نماز Korsegårdsmåsan, (Korsegardsmasan)
اوقات نماز Beverdalsbekken
اوقات نماز Østensjøbekken, (Ostensjobekken)
اوقات نماز Syverudbekken
اوقات نماز Smedbølbekken, (Smedbolbekken)
اوقات نماز Østensjøvatnet, (Ostensjovatnet)
اوقات نماز Østensjøvatnet, (Ostensjovatnet)
اوقات نماز Glennetjernet
اوقات نماز Iversrudmåsan, (Iversrudmasan)
اوقات نماز Østensjøbekken, (Ostensjobekken)
اوقات نماز Årungen, (Arungen)
اوقات نماز Holstad
اوقات نماز Vollholen
اوقات نماز Bølstadbekken, (Bolstadbekken)
اوقات نماز Kroer
اوقات نماز Revlingbekken