اوقات نماز Akershus fylke

NO / Akershus / Akershus fylke

جهت قبله Akershus fylke

N E S W

جهت قبله Akershus fylke

°137.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Akershus fylke, Akershus: °137.2 :جهت قطب نما °139.6 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Akershus fylke, Akershus, Akershus county, Akershus Fylke

اوقات نماز Sørumsand, (Sorumsand)
اوقات نماز Borkedalslia
اوقات نماز Størsrudåsen, (Storsrudasen)
اوقات نماز Kuskerudnebben
اوقات نماز Rundfjellet
اوقات نماز Lushammeren
اوقات نماز Vivangsmyra
اوقات نماز Lundertjernet
اوقات نماز Bjønnmyra, (Bjonnmyra)
اوقات نماز Bjønnholen, (Bjonnholen)
اوقات نماز Bæreggstjennet, (Baereggstjennet)
اوقات نماز Tjennshøgda, (Tjennshogda)
اوقات نماز Farshatten
اوقات نماز Tjennsbekken
اوقات نماز Lunderåsen, (Lunderasen)
اوقات نماز Ballerudtjerna
اوقات نماز Ausenfjellet
اوقات نماز Sørum, (Sorum)
اوقات نماز Pussemyra
اوقات نماز Damsfjellet
اوقات نماز Lystadbekken
اوقات نماز Elgmyra
اوقات نماز Stampetjernet
اوقات نماز Ulvemyra
اوقات نماز Agntjennslia
اوقات نماز Bæreggskampen, (Baereggskampen)
اوقات نماز Agntjennet
اوقات نماز Jutulkleiva
اوقات نماز Korpefjellet
اوقات نماز Skjortebytta
اوقات نماز Røysa, (Roysa)
اوقات نماز Melimoen
اوقات نماز Bæreggsbekken, (Baereggsbekken)
اوقات نماز Tretjernet
اوقات نماز Ravnåsen, (Ravnasen)
اوقات نماز Slåttemyra, (Slattemyra)
اوقات نماز Kumyra
اوقات نماز Bukkedalsbekken
اوقات نماز Kongsrudmåsan, (Kongsrudmasan)
اوقات نماز Torvmåsan, (Torvmasan)
اوقات نماز Nybråten, (Nybraten)
اوقات نماز Bæreggskampen, (Baereggskampen)
اوقات نماز Korpefjellet
اوقات نماز Elgmyra
اوقات نماز Røysa, (Roysa)
اوقات نماز Holendalen
اوقات نماز Lystadtangen
اوقات نماز Kikutåsen, (Kikutasen)
اوقات نماز Damsfjellet
اوقات نماز Rømua, (Romua)
اوقات نماز Småtjerna, (Smatjerna)
اوقات نماز Hauglifjellet
اوقات نماز Nybrudalen
اوقات نماز Agntjennsbekken
اوقات نماز Rømua, (Romua)
اوقات نماز Skjortebytta
اوقات نماز Vesledammen
اوقات نماز Agntjennet
اوقات نماز Skeabekken
اوقات نماز Kongsrudtjernet
اوقات نماز Tjennsbekken
اوقات نماز Agntjennsbekken
اوقات نماز Tjennshøgda, (Tjennshogda)
اوقات نماز Breimåsatjern, (Breimasatjern)
اوقات نماز Blåbærmåsan, (Blabaermasan)
اوقات نماز Kikutåsen, (Kikutasen)
اوقات نماز Skansen
اوقات نماز Bæreggstjennet, (Baereggstjennet)
اوقات نماز Melibekken
اوقات نماز Kongsrudmyra
اوقات نماز Svarttjern
اوقات نماز Hønsibekken, (Honsibekken)
اوقات نماز Guttersrud
اوقات نماز Bæreggsbekken, (Baereggsbekken)
اوقات نماز Agntjennslia
اوقات نماز Stordammen
اوقات نماز Pussemyra
اوقات نماز Setermåsan, (Setermasan)
اوقات نماز Setermåsan, (Setermasan)
اوقات نماز Ravnåsen, (Ravnasen)
اوقات نماز Veslefjellet
اوقات نماز Vivangsmyra
اوقات نماز Blåbærmåsan, (Blabaermasan)
اوقات نماز Nybrudalen
اوقات نماز Rakkermåsan, (Rakkermasan)
اوقات نماز Kvennfossen
اوقات نماز Kumyra
اوقات نماز Lørenfallet, (Lorenfallet)
اوقات نماز Lindriktjern
اوقات نماز Sørum, (Sorum)
اوقات نماز Kvennhaugen
اوقات نماز Svinemyra
اوقات نماز Asakbekken
اوقات نماز Rudskulen
اوقات نماز Trollmyra
اوقات نماز Vilberg
اوقات نماز Rundfjellet
اوقات نماز Kattismyra
اوقات نماز Slåttemyra, (Slattemyra)
اوقات نماز Lystadtangen