اوقات نماز Nord-Trøndelag Fylke

NO / 10 / Nord-Trøndelag Fylke

جهت قبله Nord-Trøndelag Fylke

N E S W

جهت قبله Nord-Trøndelag Fylke

°140.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Nord-Trøndelag Fylke, 10: °140.5 :جهت قطب نما °143.6 :جهت واقعی °1-3.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nord-Trøndelag Fylke, Nord-Trondelag Fylke, Nord-Trondelag, Nord-Trøndelag, Trondelag, Trøndelag

اوقات نماز Flåkkåkleiva, (Flakkakleiva)
اوقات نماز Framseterlia
اوقات نماز Geitkløyvdalen, (Geitkloyvdalen)
اوقات نماز Fuglslættet, (Fuglslaettet)
اوقات نماز Bårddalen, (Barddalen)
اوقات نماز Bjørnmyra, (Bjornmyra)
اوقات نماز Støvermyra, (Stovermyra)
اوقات نماز Kleivan
اوقات نماز Kårslættet, (Karslaettet)
اوقات نماز Murudalshøgda, (Murudalshogda)
اوقات نماز Kleivmyra
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Stammyra
اوقات نماز Mastudalen
اوقات نماز Trekvisla
اوقات نماز Stupet
اوقات نماز Holbekkmyra
اوقات نماز Posemurholet
اوقات نماز Barvassgjøta, (Barvassgjota)
اوقات نماز Vesterkleiva
اوقات نماز Moabekken
اوقات نماز Hatten
اوقات نماز Ingvillmyra
اوقات نماز Trekviselbekken
اوقات نماز Gravmyra
اوقات نماز Grubbtjønna, (Grubbtjonna)
اوقات نماز Midtigardsbekken
اوقات نماز Landbekken
اوقات نماز Austerkleivan
اوقات نماز Tarmtjønna, (Tarmtjonna)
اوقات نماز Bukkultjønna, (Bukkultjonna)
اوقات نماز Grindskaret
اوقات نماز Skabbargjøta, (Skabbargjota)
اوقات نماز Vegset
اوقات نماز Langmyrin
اوقات نماز Raudsandbakkbekken
اوقات نماز Litlmyra
اوقات نماز Høgslættet, (Hogslaettet)
اوقات نماز Bukkultjønnlia, (Bukkultjonnlia)
اوقات نماز Gresstjønna, (Gresstjonna)
اوقات نماز Grubbdalen
اوقات نماز Fiskløysdalen, (Fiskloysdalen)
اوقات نماز Trollsvatnet
اوقات نماز Trestikla
اوقات نماز Naustbakken
اوقات نماز Sprengen
اوقات نماز Grubbekken
اوقات نماز Ådalselva, (Adalselva)
اوقات نماز Krogviktangen
اوقات نماز Okstjønna, (Okstjonna)
اوقات نماز Ljøstjønna, (Ljostjonna)
اوقات نماز Oldervikberga
اوقات نماز Horjemsmyra
اوقات نماز Myrskogmyrin
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Trestikkelbekken
اوقات نماز Småvatna, (Smavatna)
اوقات نماز Litl-Horjemstangen
اوقات نماز Kvernbekken
اوقات نماز Damhaugen
اوقات نماز Heggvollbekken
اوقات نماز Merkesbekken
اوقات نماز Buaneset
اوقات نماز Hafellmyra
اوقات نماز Storneset
اوقات نماز Pemperdalen
اوقات نماز Bruvoll
اوقات نماز Bruvollelva
اوقات نماز Småtjønna, (Smatjonna)
اوقات نماز Rørdalen, (Rordalen)
اوقات نماز Leningdalen
اوقات نماز Stamtjønnbekken, (Stamtjonnbekken)
اوقات نماز Suldalen
اوقات نماز Stamtjønna, (Stamtjonna)
اوقات نماز Blautseterbekken
اوقات نماز Roaldsteinen
اوقات نماز Finnkøimyrin, (Finnkoimyrin)
اوقات نماز Lautin
اوقات نماز Raudmyra
اوقات نماز Murbrekkfjellet
اوقات نماز Ol-Jensafjellet
اوقات نماز Kolhusmoen
اوقات نماز Arveliklompen
اوقات نماز Rognlunddalen
اوقات نماز Svartmyrin
اوقات نماز Frambudalen
اوقات نماز Grønmyra, (Gronmyra)
اوقات نماز Gjøta, (Gjota)
اوقات نماز Harramyrin
اوقات نماز Andasmyra
اوقات نماز Olamyra
اوقات نماز Gauslitjønnbekken, (Gauslitjonnbekken)
اوقات نماز Småsmyran, (Smasmyran)
اوقات نماز Bispporten
اوقات نماز Fiskløysbekken, (Fiskloysbekken)
اوقات نماز Midtimoen
اوقات نماز Vårtjønna, (Vartjonna)
اوقات نماز Rabbhaugen
اوقات نماز Lybergskardet
اوقات نماز Blautseterlia