اوقات نماز Municipio de Nandasmo

NI / Masaya / Municipio de Nandasmo

جهت قبله Municipio de Nandasmo

N E S W

جهت قبله Municipio de Nandasmo

°58.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Nandasmo, Masaya: °58.3 :جهت قطب نما °58 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Nandasmo

اوقات نماز Masatepe
اوقات نماز Nandasmo
اوقات نماز Vista Alegre
اوقات نماز Niquinohomo
اوقات نماز Venecia
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Niquinohomo
اوقات نماز Barrio Pío XII, (Barrio Pio XII)
اوقات نماز Barrio Pío XII, (Barrio Pio XII)
اوقات نماز Barrio Pío XII, (Barrio Pio XII)
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Masatepe
اوقات نماز Nandasmo
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Niquinohomo
اوقات نماز Pacayita
اوقات نماز Laguna de Masaya
اوقات نماز Monimbó, (Monimbo)
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Pacayita