اوقات نماز Distrito III

NI / Managua / Distrito III

جهت قبله Distrito III

N E S W

جهت قبله Distrito III

°58 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrito III, Managua: °58 :جهت قطب نما °57.9 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrito III

اوقات نماز Laguna de Nejapa
اوقات نماز Colonia Molina
اوقات نماز San José, (San Jose)
اوقات نماز San Patricio
اوقات نماز Valle de Ticomo
اوقات نماز Comarca Nejapa
اوقات نماز Comarca San José de Las Cañadas, (Comarca San Jose de Las Canadas)
اوقات نماز Barrio Hialeah III Etapa
اوقات نماز Santa Isabel
اوقات نماز Colonia del Periodista
اوقات نماز Cerro Motastepe
اوقات نماز Reparto Las Piedrecitas
اوقات نماز Barrio René Cisneros, (Barrio Rene Cisneros)
اوقات نماز Lomas del Sur
اوقات نماز Urbanización El Sosiego, (Urbanizacion El Sosiego)
اوقات نماز Barrio Camilo Ortega
اوقات نماز Barrio Memorial Sandino
اوقات نماز Barrio La Esperanza
اوقات نماز Reparto Belmonte
اوقات نماز Recreo Sur
اوقات نماز Recreo Norte
اوقات نماز Santa Ana
اوقات نماز Anexo Barrio Camilo Ortega
اوقات نماز Barrio Sierra Maestra
اوقات نماز Barrio Tierra Prometida
اوقات نماز Urbanización Martín Luther King, (Urbanizacion Martin Luther King)
اوقات نماز Barrio El Pilar
اوقات نماز Barrio Andrés Castro, (Barrio Andres Castro)
اوقات نماز Parque Las Piedrecitas
اوقات نماز Barrio Luis Alfonso Velázquez, (Barrio Luis Alfonso Velazquez)
اوقات نماز Barrio Marvin Marín I y II Etapa, (Barrio Marvin Marin I y II Etapa)
اوقات نماز La Palmera
اوقات نماز Barrio Berta Calderón, (Barrio Berta Calderon)
اوقات نماز Barrio San Judas
اوقات نماز Barrio San Judas
اوقات نماز Colonia Independencia
اوقات نماز Colonia Independencia
اوقات نماز La Esperanza
اوقات نماز Laguna de Asososca
اوقات نماز El Descanso
اوقات نماز Barrio Altagracia
اوقات نماز El Delirio
اوقات نماز Villa Roma
اوقات نماز Barrio Luis Alfonso Velázquez, (Barrio Luis Alfonso Velazquez)
اوقات نماز Urbanización Martín Luther King, (Urbanizacion Martin Luther King)
اوقات نماز Villa Roma
اوقات نماز Barrio Marvin Marín I y II Etapa, (Barrio Marvin Marin I y II Etapa)
اوقات نماز Barrio Nora Astorga
اوقات نماز San Isidro Libertador
اوقات نماز Urbanización San José de Las Cañadas, (Urbanizacion San Jose de Las Canadas)
اوقات نماز Reparto Samarkan
اوقات نماز Batahóla Sur, (Batahola Sur)
اوقات نماز Recreo Norte
اوقات نماز San Martín, (San Martin)
اوقات نماز Barrio Berta Calderón, (Barrio Berta Calderon)
اوقات نماز Barrio El Pilar
اوقات نماز Barrio René Cisneros, (Barrio Rene Cisneros)
اوقات نماز Montenegro
اوقات نماز Los Madroños, (Los Madronos)
اوقات نماز Barrio Tierra Prometida
اوقات نماز San Isidro Libertador
اوقات نماز Colonia del Periodista
اوقات نماز Comarca Los Ladinos
اوقات نماز Los Madroños, (Los Madronos)
اوقات نماز Barrio Memorial Sandino
اوقات نماز Monterrey
اوقات نماز Barrio Andrés Castro, (Barrio Andres Castro)
اوقات نماز Barrio Dinamarca
اوقات نماز Barrio Edgar Lang
اوقات نماز Recreo Sur
اوقات نماز Barrio La Esperanza
اوقات نماز Barrio Altagracia
اوقات نماز Barrio Hialeah III Etapa
اوقات نماز El Encanto
اوقات نماز Barrio Nora Astorga
اوقات نماز Comarca Los Ladinos
اوقات نماز Batahóla Norte, (Batahola Norte)
اوقات نماز Barrio Edgar Lang
اوقات نماز La Desearía, (La Desearia)
اوقات نماز Recreo Sur
اوقات نماز Batahóla Sur, (Batahola Sur)
اوقات نماز San Martín, (San Martin)
اوقات نماز San Martín, (San Martin)
اوقات نماز Barrio La Esperanza
اوقات نماز Reparto Jardines de Managua
اوقات نماز Barrio Andrés Castro, (Barrio Andres Castro)
اوقات نماز Reparto Belmonte
اوقات نماز Barrio Altagracia
اوقات نماز Santa Rosa
اوقات نماز Barrio Sierra Maestra
اوقات نماز Barrio Nora Astorga
اوقات نماز Barrio Dinamarca
اوقات نماز Reparto Jardines de Managua
اوقات نماز Santa Inés, (Santa Ines)
اوقات نماز Reparto Miraflores
اوقات نماز Colonia del Periodista
اوقات نماز Reparto Miraflores
اوقات نماز Lomas del Sur
اوقات نماز Barrio René Cisneros, (Barrio Rene Cisneros)
اوقات نماز Batahóla Norte, (Batahola Norte)