اوقات نماز Distrito VII

NI / Managua / Distrito VII

جهت قبله Distrito VII

N E S W

جهت قبله Distrito VII

°58.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrito VII, Managua: °58.1 :جهت قطب نما °57.9 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrito VII

اوقات نماز Américas Número Cuatro, (Americas Numero Cuatro)
اوقات نماز Villa Venezuela
اوقات نماز Barrio Arlen Siu
اوقات نماز Américas Número Tres, (Americas Numero Tres)
اوقات نماز Villa Revolución, (Villa Revolucion)
اوقات نماز Los Méndez, (Los Mendez)
اوقات نماز Barrio El Paraisito
اوقات نماز Colonia Tenderí, (Colonia Tenderi)
اوقات نماز Villa Flor Norte
اوقات نماز Barrio Vista al Xolotlán, (Barrio Vista al Xolotlan)
اوقات نماز Barrio La Fuente
اوقات نماز Villa Austria
اوقات نماز Barrio Milagro de Dios
اوقات نماز El Bosque
اوقات نماز Villa Cinco de Diciembre
اوقات نماز Santa Rosa
اوقات نماز Laureles Norte
اوقات نماز Anexo Villa Fraternidad
اوقات نماز Colonia Primero de Mayo
اوقات نماز Villa Libertad
اوقات نماز Villa Flor Sur
اوقات نماز Villa Bulgaria
اوقات نماز Barrio Domingo Matus
اوقات نماز Barrio Larreynaga
اوقات نماز Barrio Eduardo Contreras
اوقات نماز Barrio Laureano Mairena
اوقات نماز Barrio San Luis Sur
اوقات نماز Barrio Riguero
اوقات نماز Villa Fraternidad
اوقات نماز Américas Número Uno, (Americas Numero Uno)
اوقات نماز Residencial Altamira Deste
اوقات نماز Managua
اوقات نماز Barrio María Auxiliadora, (Barrio Maria Auxiliadora)
اوقات نماز Barrio Eddy Mayorga
اوقات نماز Colonia Máximo Jeréz, (Colonia Maximo Jerez)
اوقات نماز Residencial El Dorado
اوقات نماز Villa San Jacinto
اوقات نماز Barrio San Luis Norte
اوقات نماز Barrio México, (Barrio Mexico)
اوقات نماز Villa Reconciliación, (Villa Reconciliacion)
اوقات نماز Anexo Barrio Enrique Smith
اوقات نماز Barrio René Polanco, (Barrio Rene Polanco)
اوقات نماز Barrio El Edén, (Barrio El Eden)
اوقات نماز Bosques de Altamira
اوقات نماز Villa Miguel Gutiérrez, (Villa Miguel Gutierrez)
اوقات نماز La Argentina
اوقات نماز Colonia Rubén Darío, (Colonia Ruben Dario)
اوقات نماز Colonia Máximo Jeréz, (Colonia Maximo Jerez)
اوقات نماز Colonia Diez de Junio
اوقات نماز Barrio Pío León, (Barrio Pio Leon)
اوقات نماز Colonia Centroamérica, (Colonia Centroamerica)
اوقات نماز Colonia Rafaela Herrera
اوقات نماز Barrio Trece de Mayo
اوقات نماز Barrio Sócrates Sandino, (Barrio Socrates Sandino)
اوقات نماز Residencial Jardines de Veracruz
اوقات نماز Lomas de La Centroamérica, (Lomas de La Centroamerica)
اوقات نماز Residencial Rubenia
اوقات نماز Barrio Georgino Andrade
اوقات نماز Barrio Costa Rica
اوقات نماز Barrio Isaías Gómez, (Barrio Isaias Gomez)
اوقات نماز Barrio Riguero
اوقات نماز Barrio Ducualí, (Barrio Ducuali)
اوقات نماز Barrio Colombia
اوقات نماز Colonia Maestro Gabriel
اوقات نماز Barrio Salomón Moreno, (Barrio Salomon Moreno)
اوقات نماز Barrio Pío León, (Barrio Pio Leon)
اوقات نماز Barrio Once de Mayo
اوقات نماز Anexo Barrio Ducualí, (Anexo Barrio Ducuali)
اوقات نماز Barrio México, (Barrio Mexico)
اوقات نماز Reparto Doctor René Schick Número Dos, (Reparto Doctor Rene Schick Numero Dos)
اوقات نماز Villa Progreso
اوقات نماز Colonia Salvadorita
اوقات نماز Barrio Riguero Norte
اوقات نماز Colonia Catorce de Septiembre
اوقات نماز Barrio Carlos Marx
اوقات نماز Managua
اوقات نماز Barrio Los Cortés, (Barrio Los Cortes)
اوقات نماز Barrio Che Guevara
اوقات نماز Barrio Pedro J. Chamorro
اوقات نماز Barrio Veintidós de Mayo, (Barrio Veintidos de Mayo)
اوقات نماز Barrio Waspám, (Barrio Waspam)
اوقات نماز Reparto Doctor René Schick Número Uno, (Reparto Doctor Rene Schick Numero Uno)
اوقات نماز Barrio Pablo Ubeda
اوقات نماز Barrio Grenada
اوقات نماز Barrio Venezuela
اوقات نماز Barrio Francisco Aguilar
اوقات نماز Residencial Altamira Deste
اوقات نماز Barrio Santa Bárbara, (Barrio Santa Barbara)
اوقات نماز Barrio Meneses
اوقات نماز Barrio Isaías Gómez, (Barrio Isaias Gomez)
اوقات نماز Colonia Xolotlán, (Colonia Xolotlan)
اوقات نماز Residencial El Dorado
اوقات نماز Barrio Oswaldo Manzanares
اوقات نماز Comarca Las Jaguitas
اوقات نماز Barrio Libia
اوقات نماز Barrio Cuba Libre
اوقات نماز Barrio Georgino Andrade
اوقات نماز Barrio Colombia
اوقات نماز Lomas del Valle
اوقات نماز Colonia Don Bosco