اوقات نماز Distrito IV

NI / Managua / Distrito IV

جهت قبله Distrito IV

N E S W

جهت قبله Distrito IV

°58.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrito IV, Managua: °58.1 :جهت قطب نما °57.9 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrito IV

اوقات نماز Residencial Ciudad Jardín, (Residencial Ciudad Jardin)
اوقات نماز Residencial Los Robles
اوقات نماز Residencial Altamira
اوقات نماز Villa de Santa Fé, (Villa de Santa Fe)
اوقات نماز Reparto Guadalupe
اوقات نماز Barrio Los Ángeles, (Barrio Los Angeles)
اوقات نماز Reparto San Juan
اوقات نماز Residencial Altamira Número Tres, (Residencial Altamira Numero Tres)
اوقات نماز Residencial Los Robles Número Uno, (Residencial Los Robles Numero Uno)
اوقات نماز Barrio Campo Bruce
اوقات نماز Zona Hippos
اوقات نماز Barrio Largaespada
اوقات نماز Barrio Casimiro Sotelo
اوقات نماز Barrio Chico Pelón, (Barrio Chico Pelon)
اوقات نماز Reparto Tiscapa
اوقات نماز Planes de Altamira
اوقات نماز Rotunda Universitaria
اوقات نماز Residencial Los Robles Número Cuatro, (Residencial Los Robles Numero Cuatro)
اوقات نماز Barrio Buenos Aires
اوقات نماز Barrio Hialeah I Etapa
اوقات نماز Barrio El Paraisito
اوقات نماز Colonia Tenderí, (Colonia Tenderi)
اوقات نماز Villa Flor Norte
اوقات نماز Barrio Quintanina
اوقات نماز Residencial Los Robles Número Tres, (Residencial Los Robles Numero Tres)
اوقات نماز Residencial Los Robles Número Siete, (Residencial Los Robles Numero Siete)
اوقات نماز Barrio de Los Pescadores
اوقات نماز Urbanización Villa Roma, (Urbanizacion Villa Roma)
اوقات نماز Barrio Santo Domingo
اوقات نماز Barrio Hialeah II Etapa
اوقات نماز Lomas de Monserrat
اوقات نماز Planes de Altamira Número Dos, (Planes de Altamira Numero Dos)
اوقات نماز Residencial Los Robles Número Cinco, (Residencial Los Robles Numero Cinco)
اوقات نماز Residencial Los Robles Número Dos, (Residencial Los Robles Numero Dos)
اوقات نماز Residencial Los Robles Número Seis, (Residencial Los Robles Numero Seis)
اوقات نماز Villa Austria
اوقات نماز El Bosque
اوقات نماز Villa Cinco de Diciembre
اوقات نماز Barrio Jorge Dimitrov
اوقات نماز Villa Fontana Este
اوقات نماز Colonia Primero de Mayo
اوقات نماز Lomas de San Ángel, (Lomas de San Angel)
اوقات نماز Residencial Los Robles Número Ocho, (Residencial Los Robles Numero Ocho)
اوقات نماز Villa Flor Sur
اوقات نماز Barrio Trescientos Ochenta
اوقات نماز Villa Bulgaria
اوقات نماز Barrio Larreynaga
اوقات نماز Laguna de Tiscapa
اوقات نماز Barrio Laureano Mairena
اوقات نماز Barrio San Luis Sur
اوقات نماز Barrio La Luz
اوقات نماز Barrio Martha Quezada
اوقات نماز Barrio Hialeah III Etapa
اوقات نماز Barrio Riguero
اوقات نماز Villa Fontana
اوقات نماز Barrio Jonathan González, (Barrio Jonathan Gonzalez)
اوقات نماز Américas Número Uno, (Americas Numero Uno)
اوقات نماز Residencial Altamira Deste
اوقات نماز Barrio Las Torres
اوقات نماز Managua
اوقات نماز Barrio María Auxiliadora, (Barrio Maria Auxiliadora)
اوقات نماز Barrio Eddy Mayorga
اوقات نماز Barrio La Luz
اوقات نماز Colonia Máximo Jeréz, (Colonia Maximo Jerez)
اوقات نماز Residencial El Dorado
اوقات نماز Villa San Jacinto
اوقات نماز Barrio San Luis Norte
اوقات نماز Barrio Jorge Dimitrov
اوقات نماز Barrio México, (Barrio Mexico)
اوقات نماز Rotunda Metrocentro
اوقات نماز Urbanización Madroños II, (Urbanizacion Madronos II)
اوقات نماز Avenida Bolivar
اوقات نماز Anexo Barrio Enrique Smith
اوقات نماز Barrio El Edén, (Barrio El Eden)
اوقات نماز Residencial Los Robles Número Cinco, (Residencial Los Robles Numero Cinco)
اوقات نماز Bosques de Altamira
اوقات نماز Villa Miguel Gutiérrez, (Villa Miguel Gutierrez)
اوقات نماز La Argentina
اوقات نماز Villas Italianas
اوقات نماز Colonia del Periodista
اوقات نماز Parque Central
اوقات نماز Colonia Rubén Darío, (Colonia Ruben Dario)
اوقات نماز Colonia Máximo Jeréz, (Colonia Maximo Jerez)
اوقات نماز Colonia Diez de Junio
اوقات نماز Barrio Pío León, (Barrio Pio Leon)
اوقات نماز Residencial Puntaldía, (Residencial Puntaldia)
اوقات نماز Colonia Centroamérica, (Colonia Centroamerica)
اوقات نماز Colonia Rafaela Herrera
اوقات نماز Residencial Los Robles Número Ocho, (Residencial Los Robles Numero Ocho)
اوقات نماز Barrio Trece de Mayo
اوقات نماز Residencial Los Robles Número Tres, (Residencial Los Robles Numero Tres)
اوقات نماز Residencial Jardines de Veracruz
اوقات نماز Lomas de La Centroamérica, (Lomas de La Centroamerica)
اوقات نماز Residencial Rubenia
اوقات نماز Barrio René Cisneros, (Barrio Rene Cisneros)
اوقات نماز Laguna de Tiscapa
اوقات نماز Barrio Georgino Andrade
اوقات نماز Barrio Costa Rica
اوقات نماز Barrio Isaías Gómez, (Barrio Isaias Gomez)
اوقات نماز Barrio Riguero