اوقات نماز Departamento de Granada

NI / Granada / Departamento de Granada

جهت قبله Departamento de Granada

N E S W

جهت قبله Departamento de Granada

°58.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Granada, Granada: °58.5 :جهت قطب نما °58.2 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Granada, Granada

اوقات نماز Playas El Arenal
اوقات نماز Santa Isabel
اوقات نماز María Auxiladora, (Maria Auxiladora)
اوقات نماز Cutirre
اوقات نماز Punta El Arenal
اوقات نماز El Cacao
اوقات نماز El Elequeme
اوقات نماز Quebrada Santa Isabel
اوقات نماز La Felipina
اوقات نماز La Victoria
اوقات نماز La Granja
اوقات نماز El Armado
اوقات نماز Punta La Calera
اوقات نماز El Guacual
اوقات نماز La Esmeralda
اوقات نماز La Calera
اوقات نماز La Vaca
اوقات نماز Laguna La Cancha
اوقات نماز San Ramón, (San Ramon)
اوقات نماز Las Delicias
اوقات نماز Laguna de Pichichá, (Laguna de Pichicha)
اوقات نماز Santa Margarita
اوقات نماز Punta Calera
اوقات نماز Santa Isabel
اوقات نماز El Coroza
اوقات نماز El Congo
اوقات نماز El Arañero, (El Aranero)
اوقات نماز Hasbari
اوقات نماز Las Tigüises, (Las Tiguises)
اوقات نماز La Guanábana, (La Guanabana)