اوقات نماز Grand Port District

MU / Grand Port / Grand Port District

جهت قبله Grand Port District

N E S W

جهت قبله Grand Port District

°355 :جهت قطب نما
جهت قبله Grand Port District, Grand Port: °355 :جهت قطب نما °336.4 :جهت واقعی °118.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Grand Port District, Grand Port

اوقات نماز La Rampe - Le Moirt
اوقات نماز Mare d’Albert, (Mare d'Albert)
اوقات نماز Deux Bras
اوقات نماز La Rosa
اوقات نماز New Grove
اوقات نماز Astroea
اوقات نماز Ruisseau Copeaux
اوقات نماز River Bée Manique, (River Bee Manique)
اوقات نماز Astroea
اوقات نماز Gros Billot
اوقات نماز Plaisance
اوقات نماز Beau Fond
اوقات نماز Rivière Copeaux, (Riviere Copeaux)
اوقات نماز Bois d’Oiseaux, (Bois d'Oiseaux)
اوقات نماز Gros Bois
اوقات نماز Trois Boutiques
اوقات نماز Union Vale
اوقات نماز Rivière Bée Varangue, (Riviere Bee Varangue)
اوقات نماز Vernon Hill
اوقات نماز Camp Jardin
اوقات نماز Plaine Magnien
اوقات نماز Mare Chicose
اوقات نماز Rose Belle
اوقات نماز Riche en Eau
اوقات نماز Rivière Mapou, (Riviere Mapou)
اوقات نماز Les Marres
اوقات نماز Plein Bois
اوقات نماز Rivière Clair de la Pompe, (Riviere Clair de la Pompe)
اوقات نماز Passefer
اوقات نماز Saint Hilaire
اوقات نماز Eau Bleue
اوقات نماز Grand Bel Air