اوقات نماز Gourma-Rharous Cercle

ML / Tombouctou / Gourma-Rharous Cercle

جهت قبله Gourma-Rharous Cercle

N E S W

جهت قبله Gourma-Rharous Cercle

°77.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Gourma-Rharous Cercle, Tombouctou: °77.9 :جهت قطب نما °75.6 :جهت واقعی °12.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gourma-Rharous Cercle, Gourma-Rharous

اوقات نماز Tabanout
اوقات نماز Niangay
اوقات نماز Niangay