اوقات نماز Dire

ML / Tombouctou / Dire

جهت قبله Dire

N E S W

جهت قبله Dire

°78.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Dire, Tombouctou: °78.5 :جهت قطب نما °75.9 :جهت واقعی °12.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dire, Dire Cercle, Diré Cercle

اوقات نماز Yoné, (Yone)
اوقات نماز Koundarm
اوقات نماز Tyankour
اوقات نماز Dèndèn, (Denden)
اوقات نماز Forêt Classée de Kirchamba, (Foret Classee de Kirchamba)
اوقات نماز Aoudyédyé, (Aoudyedye)
اوقات نماز Douta
اوقات نماز Sababangou