اوقات نماز Ségou Region

ML / Ségou / Ségou Region

جهت قبله Ségou Region

N E S W

جهت قبله Ségou Region

°77 :جهت قطب نما
جهت قبله Ségou Region, Ségou: °77 :جهت قطب نما °73.1 :جهت واقعی °13.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ségou Region, Segou Region, Fourth Region, Region IV, Region de Segou, Région de Ségou, Segou, Ségou

اوقات نماز Diéké, (Dieke)
اوقات نماز Gouma
اوقات نماز Tiékélébougou, (Tiekelebougou)
اوقات نماز Dougounoukoro
اوقات نماز Mogham
اوقات نماز Farakou
اوقات نماز Soké, (Soke)
اوقات نماز Diakoroba
اوقات نماز Touméla, (Toumela)
اوقات نماز Fizangolola
اوقات نماز Touméla, (Toumela)
اوقات نماز Fakalébougou, (Fakalebougou)