اوقات نماز Cercle de San

ML / Ségou / Cercle de San

جهت قبله Cercle de San

N E S W

جهت قبله Cercle de San

°76.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Cercle de San, Ségou: °76.3 :جهت قطب نما °72.6 :جهت واقعی °13.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cercle de San, San

اوقات نماز Sienso
اوقات نماز Bougourou
اوقات نماز Fiangasso
اوقات نماز Niasso
اوقات نماز Kouoro
اوقات نماز Pouré, (Poure)