اوقات نماز Bla

ML / Ségou / Bla

جهت قبله Bla

N E S W

جهت قبله Bla

°76.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Bla, Ségou: °76.4 :جهت قطب نما °72.5 :جهت واقعی °13.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bla, Bla Cercle

اوقات نماز Bla