اوقات نماز Douentza Cercle

ML / Mopti / Douentza Cercle

جهت قبله Douentza Cercle

N E S W

جهت قبله Douentza Cercle

°77.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Douentza Cercle, Mopti: °77.1 :جهت قطب نما °74.5 :جهت واقعی °12.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Douentza Cercle, Douentza

اوقات نماز Ogui
اوقات نماز Ogui
اوقات نماز Fassassouré, (Fassassoure)
اوقات نماز Maréal, (Mareal)
اوقات نماز Koyo