اوقات نماز Gao Cercle

ML / Gao / Gao Cercle

جهت قبله Gao Cercle

N E S W

جهت قبله Gao Cercle

°78 :جهت قطب نما
جهت قبله Gao Cercle, Gao: °78 :جهت قطب نما °76.4 :جهت واقعی °11.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gao Cercle, Gao

اوقات نماز Téléfana, (Telefana)