اوقات نماز Opština Vevčani

MK / Vevčani / Opština Vevčani

جهت قبله Opština Vevčani

N E S W

جهت قبله Opština Vevčani

°131 :جهت قطب نما
جهت قبله Opština Vevčani, Vevčani: °131 :جهت قطب نما °134.8 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Opština Vevčani, Opstina Vevcani, Opshtina Vevchani, Vevcani, Vevchani, Vevčani, Вевчани, Општина Вевчани

اوقات نماز Crni Kamen
اوقات نماز Tumba
اوقات نماز Dupli Dol
اوقات نماز Esejnca
اوقات نماز Gorno Gradište, (Gorno Gradiste)
اوقات نماز Suljčo, (Suljco)
اوقات نماز Vevčani, (Vevcani)
اوقات نماز Podolga
اوقات نماز Beli Breg
اوقات نماز Pisanik
اوقات نماز Nikolov Kamen
اوقات نماز Matica
اوقات نماز Kačev Kutel, (Kacev Kutel)
اوقات نماز Crveno Kladenče, (Crveno Kladence)
اوقات نماز Ploča, (Ploca)
اوقات نماز Goli Vrv
اوقات نماز Varvara
اوقات نماز Ḱiski, (Kiski)
اوقات نماز Oktisi
اوقات نماز Popov Kutel
اوقات نماز Stebleski Grobovi
اوقات نماز Podgorečka Reka, (Podgorecka Reka)
اوقات نماز Izvori
اوقات نماز Gorna Belica
اوقات نماز Golema Livada
اوقات نماز Kutli
اوقات نماز Osmanova Krasta
اوقات نماز Kačjo Gumno, (Kacjo Gumno)
اوقات نماز Suvo Pole
اوقات نماز Jankovi Lazi
اوقات نماز Višenski Pat, (Visenski Pat)
اوقات نماز Jablan
اوقات نماز Čuturec, (Cuturec)
اوقات نماز Branejnci
اوقات نماز Dolišta, (Dolista)
اوقات نماز Bukli Kosteni
اوقات نماز Skala
اوقات نماز Podgorci
اوقات نماز Iljkov Laz
اوقات نماز Viševtec, (Visevtec)
اوقات نماز Gorna Štragonja, (Gorna Stragonja)
اوقات نماز Čobanski Breg, (Cobanski Breg)
اوقات نماز Sinje Brdo
اوقات نماز Labunista
اوقات نماز Lazina
اوقات نماز Crveni Breg
اوقات نماز Dupka
اوقات نماز Fir
اوقات نماز Češma, (Cesma)
اوقات نماز Selište, (Seliste)
اوقات نماز Sušica, (Susica)
اوقات نماز Zlo Šuma, (Zlo Suma)
اوقات نماز Dolna Krasta
اوقات نماز Crven Kamen
اوقات نماز Jadrimska Češma, (Jadrimska Cesma)
اوقات نماز Podgorci
اوقات نماز Krivi Viroj
اوقات نماز Branejnci
اوقات نماز Čamov Rid, (Camov Rid)
اوقات نماز Gradište, (Gradiste)
اوقات نماز Dolišta, (Dolista)
اوقات نماز Žabjak, (Zabjak)
اوقات نماز Petroska Krasta
اوقات نماز Osmica
اوقات نماز Čuškov Raven, (Cuskov Raven)
اوقات نماز Labunista
اوقات نماز Zlo Šuma, (Zlo Suma)
اوقات نماز Izvor
اوقات نماز Kirkur
اوقات نماز Jadrimska Krasta
اوقات نماز Sušica, (Susica)
اوقات نماز Bukli Kosteni
اوقات نماز Planinski Kamen
اوقات نماز Šumi, (Sumi)
اوقات نماز Vevčanska Lokva, (Vevcanska Lokva)
اوقات نماز Valvalec
اوقات نماز Maja e Kubës, (Maja e Kubes)
اوقات نماز Leska
اوقات نماز Kačjo Gumno, (Kacjo Gumno)
اوقات نماز Crveni Kamen
اوقات نماز Crveni Breg
اوقات نماز Belička Krasta, (Belicka Krasta)
اوقات نماز Malo Sedlo
اوقات نماز Višni, (Visni)
اوقات نماز Zelenci
اوقات نماز Suvo Pole
اوقات نماز Podgorečka Reka, (Podgorecka Reka)
اوقات نماز Čamov Rid, (Camov Rid)
اوقات نماز Leniška Reka, (Leniska Reka)
اوقات نماز Dolna Belica
اوقات نماز Meris
اوقات نماز Varvara