اوقات نماز Veles

MK / Veles / Veles

جهت قبله Veles

N E S W

جهت قبله Veles

°133.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Veles, Veles: °133.7 :جهت قطب نما °137.7 :جهت واقعی °1-4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Veles, Opshtina Veles, Opstina Veles, Opština Veles, Велес, Општина Велес

اوقات نماز Progon
اوقات نماز Ezero Mladost
اوقات نماز Teke
اوقات نماز Rudnička Reka, (Rudnicka Reka)
اوقات نماز Vakufska Reka
اوقات نماز Ramnik
اوقات نماز Bela Voda
اوقات نماز Čakširi, (Caksiri)
اوقات نماز Kopačina, (Kopacina)
اوقات نماز Otovica
اوقات نماز Nerezini
اوقات نماز Novačani, (Novacani)
اوقات نماز Barjače, (Barjace)
اوقات نماز Nikolovo Dapče, (Nikolovo Dapce)
اوقات نماز Prdla
اوقات نماز Kolnik
اوقات نماز Suva Češma, (Suva Cesma)
اوقات نماز Bela Voda
اوقات نماز Vranov Dol
اوقات نماز Cuculica
اوقات نماز Crven Ras
اوقات نماز Jarbaš, (Jarbas)
اوقات نماز Beli Kamen
اوقات نماز Dupki
اوقات نماز Kanara
اوقات نماز Adžica, (Adzica)
اوقات نماز Jakupica
اوقات نماز Kriva Kobila
اوقات نماز Puplani
اوقات نماز Maslinki
اوقات نماز Karpa
اوقات نماز Bašino Selo, (Basino Selo)
اوقات نماز Gaber
اوقات نماز Korija
اوقات نماز Kršla, (Krsla)
اوقات نماز Radičica, (Radicica)
اوقات نماز Bair
اوقات نماز Umin Dol
اوقات نماز Čučki Ras, (Cucki Ras)
اوقات نماز Smrdlika
اوقات نماز Čološevo, (Colosevo)
اوقات نماز Drenevica
اوقات نماز Sojaklari
اوقات نماز Alčak, (Alcak)
اوقات نماز Reka Bunardeli
اوقات نماز Boleva Češma, (Boleva Cesma)
اوقات نماز Sopot
اوقات نماز Novačka Korija, (Novacka Korija)
اوقات نماز Sojaklarski Rid
اوقات نماز Mujova Češma, (Mujova Cesma)
اوقات نماز Dzvezdin Kladenec
اوقات نماز Koliba Bair
اوقات نماز Prisoj
اوقات نماز Golem Grob
اوقات نماز Orlov Kamen
اوقات نماز Dren Dol
اوقات نماز Derven
اوقات نماز Nerezin
اوقات نماز Prnjarka
اوقات نماز Bregovini
اوقات نماز Gaber
اوقات نماز Joldžik, (Joldzik)
اوقات نماز Slpski Potok
اوقات نماز Tapanec
اوقات نماز Mečik, (Mecik)
اوقات نماز Baš Kolibi, (Bas Kolibi)
اوقات نماز Kumarino
اوقات نماز Lokva
اوقات نماز Bunar Dere
اوقات نماز Drenjevica
اوقات نماز Kale
اوقات نماز Smrdel
اوقات نماز Beleštevski Potok, (Belestevski Potok)
اوقات نماز Široka Dupka, (Siroka Dupka)
اوقات نماز Mašatluk, (Masatluk)
اوقات نماز Goli Rid
اوقات نماز Grohot