اوقات نماز Oslomej

MK / Oslomej / Oslomej

جهت قبله Oslomej

N E S W

جهت قبله Oslomej

°132.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Oslomej, Oslomej: °132.3 :جهت قطب نما °136.2 :جهت واقعی °1-3.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Oslomej, Gmina Oslomej, Gmina Osłomej, Komuna e Osllomejit, Municipalidad de Oslomej, Opcina Oslomej, Opshtina Oslomej, Opstina Oslomej, Općina Oslomej, Opština Oslomej, Oslomei, Oslomej Municipality, Oslomey Belediyesi, Oslomeï, Vilojati Oslomej, ao si luo mei qu, Вилояти Осломей, Општина Осломеј, Осломей, 奧斯洛梅區

اوقات نماز Fuša e Prtejme, (Fusa e Prtejme)
اوقات نماز Boglev Kamen
اوقات نماز Gropišta, (Gropista)
اوقات نماز Mirčetova Livada, (Mircetova Livada)
اوقات نماز Golem Kamen
اوقات نماز Bašete i Poštr, (Basete i Postr)
اوقات نماز Markov Kladenec
اوقات نماز Novo Selo
اوقات نماز Jabel
اوقات نماز Dolni Golem Kamen
اوقات نماز Sedelec
اوقات نماز Stafet i Poštr, (Stafet i Postr)
اوقات نماز Proi i Lije
اوقات نماز Jačmišta, (Jacmista)
اوقات نماز Markova Kula
اوقات نماز Gorni Golem Kamen
اوقات نماز Dolna Maala
اوقات نماز Bežnica, (Beznica)
اوقات نماز Kroi i Bečirit, (Kroi i Becirit)
اوقات نماز Utrina
اوقات نماز Crkolnica
اوقات نماز Kodra e Ibrišit, (Kodra e Ibrisit)
اوقات نماز Tuin
اوقات نماز Srbica
اوقات نماز Pljačkari, (Pljackari)
اوقات نماز Arangel
اوقات نماز Šumjak, (Sumjak)
اوقات نماز Gorna Maala
اوقات نماز Hasana Košara, (Hasana Kosara)
اوقات نماز Vagarnica
اوقات نماز Ara e Dervišiti, (Ara e Dervisiti)
اوقات نماز Ajdinov Dol
اوقات نماز Kalešovci, (Kalesovci)
اوقات نماز Šeše, (Sese)
اوقات نماز Manastirište, (Manastiriste)
اوقات نماز Maja
اوقات نماز Magarečka, (Magarecka)
اوقات نماز Prisoj
اوقات نماز Hamzojca
اوقات نماز Mali Kupec
اوقات نماز Zabel
اوقات نماز Košarišta, (Kosarista)
اوقات نماز Bari i Ǵon, (Bari i Gon)
اوقات نماز Kamenica
اوقات نماز Bašoski Nivi, (Basoski Nivi)
اوقات نماز Zabel i Ri
اوقات نماز Papradnica
اوقات نماز Čukale, (Cukale)
اوقات نماز Čukar, (Cukar)
اوقات نماز Kupec
اوقات نماز Kobel
اوقات نماز Proi i Duškut, (Proi i Duskut)
اوقات نماز Kopač, (Kopac)
اوقات نماز Crna Buka
اوقات نماز Žubrino, (Zubrino)
اوقات نماز Čelojca, (Celojca)
اوقات نماز Jani Dol
اوقات نماز Bara
اوقات نماز Cer
اوقات نماز Žuti Kamen, (Zuti Kamen)
اوقات نماز Osoj
اوقات نماز Veškojca, (Veskojca)
اوقات نماز Vrti Kamčinja, (Vrti Kamcinja)
اوقات نماز Jusufica
اوقات نماز Ara e Ademit
اوقات نماز Popovjani
اوقات نماز Dabojca
اوقات نماز Ara Mi Kodra
اوقات نماز Lešnica, (Lesnica)
اوقات نماز Dobra Miravica
اوقات نماز Vasilovo Ǵubre, (Vasilovo Gubre)
اوقات نماز Stari Jasik
اوقات نماز Kodra e Šuljurit, (Kodra e Suljurit)
اوقات نماز Jagol Dolenci
اوقات نماز Močur, (Mocur)
اوقات نماز Mol e Mir
اوقات نماز Dimkovica
اوقات نماز Vtosina
اوقات نماز Loparica
اوقات نماز Čerenec, (Cerenec)
اوقات نماز Brilovec
اوقات نماز Ledina
اوقات نماز Ara e Haskut
اوقات نماز Čaušovica, (Causovica)
اوقات نماز Daboec
اوقات نماز Sredno Pole
اوقات نماز Tuinsko Kale
اوقات نماز Brezovec
اوقات نماز Jagol
اوقات نماز Sojnica
اوقات نماز Ara Mi Kodra
اوقات نماز Proi i Azirit
اوقات نماز Ramnište, (Ramniste)
اوقات نماز Ara e Cenes
اوقات نماز Crn Kamen
اوقات نماز Guri i Džipit, (Guri i Dzipit)
اوقات نماز Bajro Niva